Aktivitete

[tab]

[tab_item title=””]
[toggle_box]

[toggle_item title=”Dita Kombëtare Informuese Erasmus+” active=”false”]

Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Agjensinë Ekzekutive për Arsimin, Mediat dhe Kulturën në Bruksel organizoi më 17.12.2019 në ambjentët e Europe House në Tiranë, Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Aktiviteti kishte për qëllim promovimin e Programit Erasmus+, informimin mbi mundësitë që ky program ofron për universitetet dhe studentët si dhe ndarjen e praktikave më të mira mes pjesëmarrësve mbi aplikimin e projekt propozimeve CBHE, Jean Monnet dhe ICM.

Pjesë e axhendës së aktivitetit ishte dhe Universititeti “Ismail Qemali” Vlorë, i përzgjedhur si një nga universitetet e vlerësuar Best Practice në implementimin e ICM-ve dhe në aplikimin e projekti propozimeve Jean Monnet. Përfaqësues të Universitetit në këtë takim ndanë me të pranishmit eksperiencën e UV-së si dhe pikat e forta të cilat kanë cuar në këtë sukses.

UV-ja u bë pjesë gjithashtu e panairit të kontakteve midis Universiteteve të organizuar gjatë këtij eventi, ku i’u shpërndanë pjesëmarrësve Guida dhe fletpalosje të UV-së si dhe u paraqitën video promovuese të aktiviteteve Erasmus+ të organizuar nga UV.

Prezantimi

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Trajnim: “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”.” active=”false”]

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve (Sektori i Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve) pranë UV-së organizoi në dt. 25 Nëntor 2019 pranë Bibliotekës së Godinës C, trajnimin me temë “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”.

Trajnimi kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të kërkuesve të rinj/personel akademik pranë UV-së mbi shkrimin e një projekt propozimi cilësor dhe aplikimin për fonde/grante kërkimore.

Trajnimi u organizuar në dy seksione: Në seksionin e parë u mbajtën prezantime mbi hapat dhe teknikat bazë për shkrimin e një projekt propozimi cilësor prej Sektorit të Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve pranë UV-së, ndërsa në seksionin e dytë u mbajtën referime prej personelit akademik të UV-së lidhur me teknikat dhe mundësitë e financimit për kërkime shkencore nga kërkuesit e rinj.

Ky ishte viti i dytë që UV ndërmerr trajnime të këtij formati të cilat përkojnë me periudhën e aplikimenve për grante me financim të BE-së.

Pjesëmarrësit në trajnim u pajisën gjithashtu me Manualin: “Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor”, të përgatitur nga Specialistja për Projektet pranë UV-së.

Trajnimi u vlerësua maksimalisht nga pjesëmarrësit si dhe u sygjerua që trajnime të tilla të organizohen edhe në nivel departamenti me pjesëmarrjen e të gjithë personelit akademik.

Bashkëlidhur gjendet axhenda dhe materialet e trajnimit (Shkrimi i Raportit Shkencor, Hapat dhe Teknikat e Shkrimit te nje Projekt Propozimi Cilesor, MANUAL – Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor)

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Promovim i programeve Erasmus+ me Znj. Patricia Stanciu nga Universiteti i Transilvanisë, Rumani” active=”false”]

Me qëllim disiminimin dhe promovimin e programit Erasmus+ ICM si dhe nxitjen e studentëve për t’u bërë përfitues të bursave të studimit/ praktika mësimore  në universitetet me të cilët UV ka bashkëpunim, Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë UV-së organizoi më datë 07.11.2019 një aktivitet  me studentë të fakultetit të Shkencave Teknike.

Aktiviteti u hap prej Znj. Patricia Stanciu e cila vjen në UV prej Zyrës Erasmus+ në Universitetin e Transilvanisë në Brasov, Rumani (Transylvania University of Brasov, Romania). Gjatë prezantimit të saj Znj. Stanciu informoi studentët mbi mundësitë që Universiteti i Transilvanisë ofron në kuadër të programit Erasmus+ si dhe i ftoi ata të bëhen pjesë e kësaj eksperience, jo vetëm pranë universitetit të cilën ajo përfaqëson, por dhe pranë Universiteteve të tjera me të cilat UV ka një marrëveshje bashkëpunimi, duke e cilësuar këtë si një nga eksperiencat më të bukura dhe më të vlefshme për studentët, jo vetëm nga ana akademike por dhe ajo social- kulturore.

Në fund të takimit, Zyra e Marrëdhënjeve me Jashtë dhe Projekteve pranë UV-së, zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e pranishëm mbi barrierat që ata hasin gjatë procesit të aplikimit dhe pritshmëritë e tyre gjatë mobilitetit, si dhe dhanë një informacion të detajuar mbi 12 thirrjet për shkëmbim studentor që UV-ja eshte perfitues per vitin akademik 2019-2020.

Znj. Stanciu, vjen pranë Universitetit të Vlorës në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ KA107 që UV ka me Universitetin e Transilvanisë në Brasov. Në fillim të mobilitetit të saj, Znj. Stanciu zhvilloi gjithashtu një takim bashkëbisedues me stafin e Zyrës së Marrëdhënjeve me Jashtë pranë UV-se ku shkëmbyen mes njëri-tjetrit, përvojat, praktikat më të mira si dhe diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen në kuadër të pragramit Eramsus+ midis dy institucioneve.


[/toggle_item]

[toggle_item title=”Erasmus+ “Contact Seminar” me Ballkanin Perëndimor” active=”false”]

Erasmus+ “Contact Seminar” me Ballkanin Perëndimor, u zhvillua në datat 24-25 Tetor, në Tiranë.

Ky seminar mblodhi së bashku përfaqësues të zyrave të marrëdhënieve me jashtë/projekteve akademikë, prej rreth 200 institucionesh të Arsimit të Lartë nga 34 vende të Programit Erasmus+, si dhe nga vendet partnere të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnje Herzegovina, Mali i Zi dhe Kosova). Universiteti i Vlorës u përfaqësua në këtë takim prej Drejtoreshës së Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Znj. Rezarta Sinanaliaj.

Qëllimi i këtij seminari ishte rritja e numrit të aplikimeve në rajon në thirrjen e rradhës për projekt propozime në kuadër të programit Erasmus+, duke ofruar mundësi konkrete rrjetëzimi.

Prej veprimtarive të mbështetura nga programi Erasmus+, ky seminar pati në focus të vecantë, Transferimin Ndërkombëtar të Krediteve (ICM) dhe rritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë (CBHE). Sipas përfaqësuesit të Komisionit Europian për Marrëdhëniet Ndërkombëtare Z.Albert Sesé, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, është renditur ndër katër universitetet shqiptare të cilët vlerësohen si partner mjaft aktiv përsa i përket marrëveshjeve të bashkëpunimit në komponentin ICM.

Për gjatë dy ditëve u zhvilluan seksione për zgjerimin e rrjetëzimit ndërmjet Institucioneve të arsimit të lartë të vendeve të BE-së dhe Rajonit të Ballkanit Preëndimor si dhe disa workshop, ku u trajtuan çështje të tilla si njohja e ndërsjelltë e kualifikimeve dhe periudhave të të mësuarit jashtë vendit, format e aplikimit Erasmus +, si dhe procesi i përzgjedhjes dhe mbështetjes së pjesëmarrësve.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Dita Erasmus @ UV – Unë jam Erasmus! Po Ju?” active=”false”]

Në 11.10.2019 në kuadrin e ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+, studentët e UV, pjesëmarrës në programet Alumni të Erasmus+, ndanë me studentët, pedagogët dhe gjimnazistët, potencialisht studentë të ardhshëm të UV, eksperincën e tyre në mobilitetet e kryera në Universitete të ndryshme të BE-së në kuadër të këtij programi.

 

Ky aktivitet u organizua nga Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë UV-së dhe kishte për qëllim informimin e të rinjve, studentë të UV-së, si dhe gjimnazistëve maturantë të rrethit të Vlorës mbi programin e shkëmbimit Erasmus+  dhe mundësitë që ky program ofron për ta.

 

Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit duke përfshirë këtu dhe shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafit akademik dhe administrativ, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Dita Informuese e Erasmus+ (Maj 2019)” active=”false”]

Më 31 Maj 2019 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua një takim të hapur me studentët e UV-së rreth mundësive që programi Erasmus + ofron për ta, aplikimet për shkëmbimet studentore dhe rritja e kapaciteve në Arsimin e Lartë në Shqipëri. Gjatë këtij takimi, Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri bashkëbisedoi me studentët e pranishëm mbi bursat e ofruara në programet e shkëmbimit akademik afatshkurter dhe programet e plota master të përbashkët, hapat dhe kriteret e aplikimeve individuale si dhe i dha përgjigjie pyetjeve dhe paqartësive të tyrë.

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Vizitë monitoruese për projektin MARDS” active=”false”]

Më 31 Maj 2019 Stafi i Zyrës Kombëtare Erasmus+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ CBHE “Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri (MARDS)” në implementim nga Universiteti i Vlorës.

Projekti 3 vjecar (Nëntor 2018- Tetor 2021) MARDS trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave pilote, të përbashkëta, të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere.

Projekti koordinohet nga Universiteti i Montenegros, në Malin e Zi, dhe përfshin 15 institucione partnere nga Austria, Sllovenia, Kroacia, Sllovakia, Mali i Zi dhe Shqipëri. Partnerët shqiptarë në projekt janë: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Metropolitan në Tiranë, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Vizitë monitoruese për projektin TEAVET” active=”false”]

Më 31 Maj 2019 Stafi i Zyrës Kombëtare Erasmus+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ CBHE “Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri (TEAVET)” në implementim nga Universiteti i Vlorës.

Projekti 3 vjecar (2017-2020) TEAVET synon zhvillimin e një sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës.

Projekti koordinohet nga Universiteti Leon-it, në Spanjë dhe përfshin 10 institucione partnere nga Finlanda, Austria dhe Shqipëria. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Universiteti i Sporteve në Tiranë “Vojo Kushi”, Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu”, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti i Gjirokastrës “Eqerem Cabej”, Universiteti i Korcës “Fan S. Noli” dhe Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” janë partnerët shqiptarë në projekt.


[/toggle_item]

[toggle_item title=”Diskutim mbi mundësitë e financimit nga BE-së” active=”false”]

Pranë ambjenteve të Rektoratit më datë 31 Maj 2019 u zhvillua një takim bashkëpunues midis Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi,  Znj. Xheni Sinakoli, Menaxhere Programi në Komisionin Evropian dhe Znj. Aida Breti Koordinate e Zyrës Kombëtarë të Erasmus+ në Shqipëri. Në fokus të takimit ishin diskutimet mbi bashkëpunimet e krijuara deri më tani nën ombrellën e Bashkimit Evropian dhe mundësitë për aplikim projektesh me financim të BE nga Universiteti i Vlorës.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Vizita monitoruese për projektet Erasmus+ ICM (Mobiliteti Ndërkombëtar i Kredive)” active=”false”]

Më 27 shtator 2018, stafi i Zyrës Kombëtare Erasmus+ zhvilloi vizitën monitoruese për projektet për “mobilitetin ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës.

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Universiteti i Vlorës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Seminar informues mbi hapat dhe teknikat e shkrimit të një projekt propozimi cilësor” active=”false”]

Në datën 15.11.2018 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua seminari informues me titull “Hapat dhe Teknikat e shkrimit të një projekt propozimi cilësor”

Në kuadër të hapjes së thirrjeve IPA dhe Erasmus + CBHE, seminari kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve në shkrimin e një projekt- zhvillimi cilësor.

Ideja e hartimit të një manuali se si të shkruhet një projekt propozim cilësor lindi nga nevoja dhe ambicia e institucionit për të rritur kapacitetet e veta njerëzore për të qenë tanimë jo vetëm partner në një projekt propozim, por pse jo dhe lider i një konsortciumi. Kjo ambicie është mëse e justifikuar pasi UV (staffi i UV-së) ka krijuar tashmë një eksperiencë të  suksesshme prej disa vitesh në një sërë projektesh të implementuara.

Pjesëmarrës në aktivitet ishin personel akademik, ndihmës akademik dhe administrativ i UV-së.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Rëndësia e përfshirjes së studentëve në politikat e vlerësimit të UV-së” active=”false”]

Në datën 19.11.2018 u zhvillua në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës aktiviteti mbi rëndësinë e përfshirjes së studentëve në politikat e vlerësimit të UV-së. Ky aktivitet kishte për qëllim informimin dhe inkurajimin e studentëve të UV-së për t’u përfshirë në vlerësimin e institucionit si dhe në ngritjen e Këshillave studentor. Pjesëmarrës në aktivitet ishin student të UV-së.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Dita informuese Erasmus+ (Nëntor 2018)” active=”false”]

Në datën 19.11.2018 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua aktiviteti me temë “Dita e informimit Erasmus+ (Mobiliteti i Krediteve)” dhe “Shkëmbimet për mastera të përbashkëta”. Në fokus të këtij aktiviteti ishin studentët e UV-së dhe informimi tyre mbi shkëmbimet afatshkurtra të ofrura nga programi Erasmus + International Credit Mobility si dhe nxitja e studentëve për të aplikuar në thirrjet e shpallura në faqen zyrtare të internetit të UV-së (ëëë.univlora.edu.al). Aktiviteti u cel me fjalën përshëndetëse të Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i UV-së për të vijuar më pas me znj. Aida Bërxolli, koordinatore e zyrës shqiptare Erasmus+ duke theksuar disponueshmërinë e institucioneve për të asistuar studentët në procesin Erasmus+ICM.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Sesion informues nga përfaqësues të zyrës Kombëtare Erasmus + në Shqipëri” active=”false”]

Në bibliotekën “Nermin Vlora Falaski” të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” u zhvillua nga përfaqësues të zyrës kombëtare e Erasmus + në Shqipëri një trajnim dhe sesion informues për të gjithë personelin akademik të UV-së, të cilët planifikojnë të aplikojnë si pjesë e një konsorciumi ose jo, per projekte CBHE sipas thirrjes së re për propozim 2019, në kuadër të programit Erasmus+.  Gjatë aktivitetit u evidentuan ide të reja për shkrim projektesh.

[/toggle_item]

 

[/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab]