BORDI I ADMINISTRIMIT

[tab]
[tab_item title=”Bordi i Administrimit”]

  1. Ervis Moçka – Kryetar
  2. Raimonda Sinoimeri – Anëtare
  3. Enrik Mehmeti – Anëtar
  4. Anjeza Shiko – Anëtar
  5. Elsajed Rexhaj – Anëtar
  6. Marinela Muço – Anëtare
  7. Enida Pulaj –  Anëtare

 

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime BA 2020″]

Vendim Bordi Nr. 1 datë 09.01.2020 Detajim-Granti-Nga-MARS-për-Vitin-2020

Vendim Bordi Nr. 2 datë 09.01.2020 Lista-e-Studentëve-që-përfitojne-bursë-dhe-përjashtim-tarife-për-vitin-akademik-2019-2020

Vendim Bordi-Nr.3 Datë 27.01.2020 Mbi-Zbatimin-e-Rekomandimeve-Për-Auditimin-Financiar-në-UV

Vendim-Nr.-4-Datë-13.02.2020-Studentët-që-përfitojnë-bursë-dhe-përjashtim-nga-tarifat-për-2019-2020

Vendim-Nr.-5-Datë-13.02.2020-Miratim-i-programit-të-ri-studimi-dyvjeçar-Teknik-Laboratori

Vendim-Nr.-6-Datë-13.02.2020-Miratim-i-programit-të-ri-studimi-dyvjeçar-Teknologji-e-Shkenca-Ushqimore

VVendim-Nr.-7-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-dyvjeçar-Akuakulturë-dhe-Higjenë-e-Produkteve-të-Peshkimit

Vendim-Nr.-8-Datë-13.02.2020-Miratim-i-hapjes-së-programit-të-studimit-Bachelor-në-Matematikë-Financë

Vendim-Nr.-9-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studmi-Master-i-Shkencave-në-Menaxhim-Transporti-Intermodal

Vendim-Nr.-10-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-dyvjeçar-Sekretar-Administrativ-dhe-Mbikëqyrës-Zyre

Vendim-Nr.-11-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-Bachelor-në-Përkthim-Redaktori-në-Anglishte-për-Qëllime-të-Posaçme

Vendim-Nr.-12-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Master-Professional-Në-Udhërrëfim-Dhe-Komunikim-Turistik

Vendim-Nr.-13-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Master-Në-Mësuesi-Për-Histori-Gjeografi

Vendim-Nr.-14-Datë-Riorganizimin-E-Programit-Të-Studimit-Bachelor-Në-Drejtësi-Në-Program-Të-Integruar-Të-Studimeve-Të-Ciklit-Të-Dytë-Master-I-Shkencave-Në-Drejtësi

Vendim-Nr.-15-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Teknologji-Laboratori

Vendim-Nr.-16-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programi-Të-Ri-Të-Studimit-Dyvjeçar-Shërbime-Kujdesi-Për-Fëmijë

Vendim-Nr.-17-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Dyvjeçar-Asistencë-Në-Geriartri

Vendim-Nr.-18-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Media-Komunikim-Dhe-Trashëgimi-Kulturore

Vendim-Nr.-19-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Edukim-Fizik-Dhe-Sport

Vendim-Nr.-20-Datë-13.02.2020-Për-një-Ndryshim-në-vendimin-nr.-52-datë-26.11.2019-të-Bordit-të-Administrimit-të-Universitetit-Ismail-Qemali-Vlorë

Vendim-Nr.-22-Datë-09.03.2020- Per miratimin e listet se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa per vitin akademik 2019-2020

Vendim-Nr.-23-Datë-09.03.2020-Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e rregullores financiare te universitetit “Ismail Qemali”, Vlore

Vendim-Nr.-24-Datë-09.03.2020-Per miratimin paraprak per krijimin e njesise baze te histori-gjeografise

Vendim-Nr.-25-Datë-09.04.2020-Per miratimin e buxhetit te universitetit “Ismail Qemali”, Vlore per vitin 2020.

[/tab_item]

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime BA 2019″]
Vendim Bordi Nr.1 

PËR DETAJIMIN E GRANTIT TË AKORDUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2019

Vendim Bordi Nr.2, datë 15.01.2019 

Për miratimin e studentëve që fitojnë bursa financiare

Vendim Bordi Nr.3, datë 15.01.2019 

PER MIRATIMIN E STUDENTEVE QE PERJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT

VENDIM Nr. 4, datë 15. 01. 2019

PËR TARIFAT E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE

Vendim Bordi Nr.5, datë 15.01.2019 

PER NJE NDRYSHIM TE VENDIMIT Nr. 13 datë 16.07.2018

Vendim Bordi Nr.6, datë 22.02.2019 

Kategorite e individeve qe plotesojne kriteret per ulje te tarifes vjetore, program i ciklit te dyte te studimeve

Vendim Bordi Nr.7, datë 22.02.2019 

Miratimin e studenteve qe perfitojne bursa financiare

Vendim Bordi Nr.8, datë 22.02.2019 

Percaktimi i mases se shperblimit financiar te anetareve te bordit te administrimit dhe senatit akademik

Vendim Bordi Nr.9, datë 22.02.2019 

Per miratimin e bursave dhe perjashtimin e tarifes

Vendim Bordi Nr.10, datë 22.02.2019 

Kategorite qe perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Vendim Bordi Nr.11, datë 22.03.2019 

Per kostituimin dhe zgjedhjen e Kryetarit te Bordit te Administrimit te Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore

 

Vendim Bordi Nr. 12 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr .13 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 14 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 15 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 16 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 17 datë 03.04.2019

Vendim Bordi Nr. 18 datë 08.04.2019

Vendim Bordi Nr. 19 datë 08.04.2019

Vendim Bordi Nr. 20 datë 17.04.2019

Vendim Bordi Nr. 22 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 23 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 24 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 26 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 27 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 28 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 29 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 30 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 31 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 32 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 33 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 34 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 35 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 36 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 37 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 38 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 39 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 40 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 41 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 42 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 43 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 44 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 45 datë 27.09.2019

Vendim Bordi Nr. 46 datë 27.09.2019

Vendim Bordi Nr. 47 datë 17.10.2019

Vendim Bordi Nr. 48 datë 18.10.2019

Vendim Bordi Nr. 49 datë 24.10.2019

Vendim Bordi Nr. 50 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 51 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 52 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 53 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 54 datë 26.11.2019

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime BA 2018″]

Vendim Bordi Nr.1, datë 05.01.2018 

PËR DETAJIMIN E GRANTIT TË AKORDUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2018

 

Vendim Bordi Nr.2, datë 09.02.2018 

PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PERSONELIT ADMINISTRATIV

 

Vendim Bordi Nr.3, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN 2018

 

Vendim Bordi Nr.4, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PERSONELIT NË TË GJITHA NIVELET NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr.5, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR, PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV DHE PERSONELIT ADMINISTRATIV NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr. 6, datë 27.04.2018 

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË PUNËSIMIT TË PERSONELIT NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE SEKTORIN E AUDITIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr. 7, datë 27.04.2018 

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr. 8, datë 27.04.2018 

PËR FINANCIMIN E BOTIMIT TË LIBRIT “GJUHËSI E KRAHASUAR”

Vendim Bordi Nr.9, datë 17-05-2018

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË FINANCIARE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN BUXHETOR 2017

Vendim Bordi Nr.10, datë 17-05-2018

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr.11, datë 17-05-2018

PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT JANË PRANUAR NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE, OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr. 12, datë 17-05-2018

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Nr. 13, datë 16.07.2018

Për miratimin e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2018-2019

VendimNr. 14, datë 16.07.2018

Për përfitimin e bursave për studentët e vitit të parë jashtë afatit.

Vendim Nr. 15, datë 16.07.2018

Për dhënien e ndihmës së menjëhershme me rastin e daljes në pension.

Vendim Nr. 16, datë 16.07.2018

Për shpërblimin e anëtarëve të komisioneve të ngritura pranë departamenteve të Fakultetit Ekonomik.

Vendim Nr. 17, datë 25.07.2018

Për miratimin e hapjes së programit dy vjeçar Teknik Laboratori.

Vendim Nr. 18, datë 25.07.2018

Për miratimin e riorganizimit të programeve të studimit në masën mbi 20%.

Vendim Nr. 19, datë 25.07.2018

Për miratimin e tarifave të shkollimit për programet e reja për vitin akademik 2018-2019.

Vendim Nr. 20, datë 08.08.2018

Për miratimin paraprak të Statutit të U.V.

Vendim Nr. 21, datë 23.08.2018

Për miratimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021 të U.V.

Vendim Nr. 22, datë 18.09.2018

Për miratimin e tarifave të shkollimit për Programet e ciklit të dytë (Masterat) për vitin akademik 2018-2019 të.

Vendim Nr. 23, datë 18.09.2018

Për një ndryshim në vendimin nr.5, datë 02.03.2018 të Bordit të Administrimit.

Vendim Nr. 25, datë 12.10.2018

PER MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK 2018 – 2024 TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORE

Vendim Nr. 26, datë 08.11.2018
Plani Strategjik

PER PAGESEN E MBINGARKESES MESIMORE MBI 30% TE STAFIT AKADEMIK PER VITIN AKADEMIK 2017- 2018

Vendim Nr. 27, datë 08.11.2018

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 20 TE BA PER RI- MIRATIMMIN E STATUTIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE

Vendim Nr. 28, datë 16.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “PËRKTHIM REDAKTORI NË ANGLISHTE PËR QËLLIME TË POSACME ”

VENDIM Nr. 29, datë 27. 11. 2018

VENDIM Nr. 30, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DY VJECAR “AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE DETARE”

VENDIM Nr. 31, datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “MATEMATIKË- FIZIKË”

VENDIM Nr. 32, datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “TEKNOLOGJI LABORATORI”

VENDIM Nr. 33, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “MASTER I SHKENCAVE NË SHKENCA KOMPJUTERIKE”

VENDIM Nr. 34 , datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “MASTER PROFESIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURISTIK”

VENDIM Nr.35, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “ MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI- GJEOGRAFI ”

VENDIMNr. 36, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “MATEMATIKË- FINANCË”

VENDIMNr. 37 datë 27.11. 2018

PER PAGESEN E MBINGARKESES MESIMORE NE TOTAL TE STAFIT AKADEMIK PER VITIN AKADEMIK 2017- 2018

VENDIMNr. 38 datë 26.12. 2018

PER MIRATIMIN E BURSAVE DHE PERJASHTIMET NGA TARIFA

VENDIMNr. 41 datë 26.12.2018

[/tab_item]
[tab_item title=”Vendime BA 2017″]

Vendim Bordi Nr.1, datë 12.01.2017 

Vendim Bordi Nr.2, datë 12.01.2017 

Vendim Bordi Nr.3, datë 28.01.2017 

Vendim Bordi Nr.4, datë 28.01.2017 

Vendim Bordi Nr.5, datë 15.03.2017 

Vendim Bordi Nr.6, datë 31.03.2017 

Vendim Bordi Nr.8, datë 02.05.2017 

Vendim Bordi Nr.10, datë 02.05.2017 

Vendim Bordi Nr.14, datë 30.06.2017 

Vendim Bordi Nr.18, datë 30.06.2017 

Vendim Bordi Nr.19, datë 14.07.2017 

Vendim Bordi Nr.20, datë 14.07.2017 

Vendim Bordi Nr.22, datë 24.07.2017 

Vendim Bordi Nr.23, datë 18.08.2017 

Vendim Bordi Nr.25, datë 18.08.2017 

Vendim Bordi Nr.26, datë 18.08.2017 

Vendim Bordi Nr.27, datë 25.08.2017 

Vendim Bordi Nr.28, datë 28.09.2017 

Vendim Bordi Nr.30, datë 20.10.2017 

Vendim Bordi Nr.32, datë 20.10.2017 

Vendim Bordi Nr.33, datë 20.10.2017 

Vendim Bordi Nr.34, datë 20.10.2017 

Vendim Bordi Nr.37, datë 19.12.2017 

Vendim Bordi Nr.38, datë 26.12.2017 

Vendim Bordi Nr.39, datë 26.12.2017 

Vendim Bordi Nr.40, datë 26.12.2017 

 

[/tab_item]

[/tab]