Skema e Vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, Specialist i Sektorit të Prokurimeve pranë Drejtorisë së Prokurimeve dhe Shërbimeve

Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist   Eksperienca në punë ne profesion (max 10 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Eksperienca në punë ne fushen e prokurimit publik (max 20 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Trajnime dhe kualifikime te lidhura me fushen (max 25 pike) Per cdo trainim/kualifikim 5 pike Read More…

Vlerësimi i kandidatëve për personel ndihmës akademik (Specialist) ne Njësisnë e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm   Master Shkencor në Shkenca Politike     10 pikë   Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në intitucione të arsimit të lartë 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë) Eksperienca pune në fushën e vlerësimit dhe sigurimit të bredshëm të cilësisë 10 pikRead More…

Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Sekretar mësimor) Departamenti i Drejtësisë

Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master profesional në fushën e Drejtësisë Master Shkencor në fushën e Drejtësisë   10 pikë   25 pikë Përvojë pune në profesion Eksperienca pune mbi 1 vit 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë) Eksperienca pune si sekretare në institucione arsimore 2 pikë për çRead More…

Pikëzim (Laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Fakultetit të Shkencave Teknike

Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Fakultetit të Shkencave Teknike si më poshtë:   Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master Shkencor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 7 Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në laborator 2 pikë për çdo vitRead More…

Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

    Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike       Shkollimi Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë. Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.           Read More…

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore   Të dhënat Pikë Shkollimi Mesatarja Bachelor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5 Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 MesRead More…