MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimiRead More…

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme Read More…

Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë: “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave. UV-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet nRead More…

RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Republika e Shqipërisë Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE VLORË 2014 Kreu I: Dispozita të përgjithshme Neni 1: Objekti Neni 2: Parimi Neni 3: Qellimi Neni 4: Perkufizime Neni 5: Fusha e zbatimit Kreu II: Perpunimi i të dhënave personale Neni 6: Mbrojtja e të dhënave personale Neni Read More…

Nr. 119/2014 – PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI [space height=”10″] LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I [space height=”10″] DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti dhe qëllimi Ky ligj rregullon të dreRead More…

Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 – “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”

LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83  pika  1  të  Kushtetutës,  me  propozimin  e Këshillit  të Ministrave, [space height=”10″] KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: [space height=”10″] KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME [space height=”10″]
Read More…