Departamenti i Kujdesit Shëndetësor kërkon të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë)

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.96, datë 02.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

  1. Departamenti i Kujdesit Shëndetësor

Në përmbushje të proçedurës për rekrutime për pedagogë me kohë të pjesshme, dhe bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë Nr.80/2015, kreu VI, neni 64; si dhe në Rregulloren e UV, kreu IV mbi “Personelin akademik të ftuar, me kontratë, me kohë të plotë ose të pjesshme” Departamenti i Kujdesit Shëndetësor të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë).

 1. Përshkrimi i vendit të punës
   Pedagog me kohë të pjesshme.
   Mësimdhënie në modulin e Lëndës Bazat e Obsetrikës:
  Leksione = 3 orë / javë (1 grup mësimor)
  Praktika mësimore = 6 orë / javë

 Shkarko njoftimin e plote
 Skema e vleresimit

Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Leave a Reply