Fatura Arkëtimi

[tab]

[tab_item title=”FE“]
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, PROGRAM I DYTE, VITI I
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI I (20.000)
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI II-III (10.000)
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI II-III (20.000)
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MENAXHIM TURIZMI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MENAXHIM TURIZMI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MENAXHIM TURIZMI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MENAXHIM TURIZMI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

Faturë-për-arkëtim-tarifë-vertetim-studenti_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-master-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-doktoraturë-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-degë-II_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-bachelor-per-3-vitet-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-bachelor-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-I-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-II-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-shqip-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-në-një-lëndë-_F.E

Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV

Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.jashtë-vendit-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.-brenda-vendit-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-doktoraturë-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikatë-notash-kopje-e-dytë-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikatë-notash-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome-_F.E
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-kopje-e-dyte-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-I-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-II-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-bachelor-degë-II-_F.E

[/tab_item]
[tab_item title=”FSHP“]

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, KESTI III, SHKENCA INFERMERIORE
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI II-III (10.000)
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR (20.000)
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR (20.000), VITI II-III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI IV
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE KESTI I
Fature-per-arketim-tarife-suplement-diplome_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-vërtetim-studenti_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-doktoraturë_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-cikli-I_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-cikli-II_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-dege-II-FSHP
Fature-per-arketim-tarife-program-studimi-ne-shqip_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-për-një-lëndë_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte-1
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV-1
Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-cikli-III_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.brenda-vendit_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikate-notash-cikli-III_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikate-notash-kopje-II_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-cikli-III_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-kopje-e-dyte_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-I_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-II_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-bachelor-dege-e-dyte_F.SH_.P-1
Faturë-për-arkëtim-bachelor-tarifë-regjistrimi_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-bachelor-dege-e-dyte_F.SH_.P

[/tab_item]

[tab_item title=”FSHH“]

FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI IV, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI III, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI II, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI I, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI III

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, fshh
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, fshh (viti II – III)
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, fshh (viti II – III) 10.000
FATURE PER ARKETIM, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, fshh (viti I) 20.000

Faturë-për-arketim-tarife-vertetim-studenti_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-suplment-diplome_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-master_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrimi-ne-dege-te-dyte_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-ciklin-II_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-ciklin-I_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-doktorature_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-bachelor_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-program-studimi-per-nje-lende_F.SH_.H

Faturë-për-arketim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.SH_.H

Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte-2
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV-2
Faturë-për-arketim-tarife-liste-notash-e-pjesshme_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-konfirmim-dok.-jashte-vendit_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-konfirmim-dok._F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-karton-diplome-doktorature_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-karton-diplome_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-II_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-prog.II_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-jashte-UV_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-regjistrim-bachelor-dege-e-dyte_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-MP-programi-II-mesuesi-gjuhe-italiane-kesti-I_F.SH_.H
Fature-per-arketim-kopje-diplome_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash-kopje-e-dyte_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash-cikli-I_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash_F.SH_.H

[/tab_item]

[tab_item title=”FSHT“]

FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI IV, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, FSHT
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI III, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, FSHT
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI II, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, FSHT
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI I, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, FSHT

FATURE PER ARKETIM,MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE NE KIMI PER AML, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MASTER I SHKENCAVE NE BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA KOMPJUTERIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, BIOLOGJI MJEDISORE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, STUDIME TE AVANCUARA DETARE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, STUDIME TE AVANCUARA DETARE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, OPERACIONE INDUSTRIALE DHE NAVALE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, OPERACIONE INDUSTRIALE DHE NAVALE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE AM NE BIOLOGJI, ME PROFIL MINOR NE KIMI, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, STUDIME TE AVANCUARA DETARE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, STUDIME TE AVANCUARA DETARE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, NE MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL NE MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE INFORMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI PER ARSIMIN E MESEM NE MATEMATIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020
FATURE PER ARKETIM BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, VITI II, III (20.000)
FATURE PER ARKETIM BACHELOR, VITI AKADEMIK 2019-2020, VITI I
FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2019-2020, VITI II,III

Tarife certifikate notash cikli I

Tarife regjistrimi ne ciklin e dyte te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e trete te studimeve

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Teknologji Informacioni

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Shkenca Kompjuterike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Navigacion

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Navale

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Mekanike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Matematike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Kimi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Elektrike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Informatike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Fizike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Biologji

Faturë për arketim kopje diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife suplement diplome_F.SH.T
Faturë tarife per dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.T
Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.T
Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.T
Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni jashte vendit_F.SH.T
Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni brenda vendit_F.SH.T
Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne shqip_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne anglisht_F.SH.T
Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne (UV) dhe program te dyte_F.SH.T
Faturë për arketim tarife aplikimi per transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.T
Faturë për arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.T
Faturë për arketim certifikate notash cikli II_F.SH.T
Faturë për arketim tarife karton diplome doktorature_F.SH.T

[/tab_item]

[tab_item title=”Fatura te viteve te meparshme“]
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL PROGRAM I DYTE, KESTI II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I PARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAl PROGRAM I DYTE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL PROGRAMI I PARE, KESTI I, II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI II & III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I PARE, KESTI II & III

[/tab_item]

[/tab]