Kontakt

Drejtues Departamenti: Dr. Klaudja Guga
Kontakti zyrtar: klaudja.guga@univlora.edu.al
Adresa: Departamenti i Ekonomiksit
Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
Kati III, Zyra Nr. 301

 

Sekretaria Mësimore e Departamentit të Ekonomiksit :
Znj. Razo Xhaferaj
Kontakti zyrtar: razo.xhaferaj@univlora.edu.al
Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
Kati I