Lëndët


MAT 476 - Metodat e mesimdhenies ne matematike
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne Matematike-Fizike NGARKESA: Semestri: Leksione:                     Four sessions / week, 1 hour / session Seminare

SHK 420 - Komunikim dhe Teknologji Informacioni ne Edukim
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne Matematike-Fizike NGARKESA: Semestri : Leksione:                      Four sessions / week, 1 hour / session Seminare                

FIZ 498 - Teze Diplome
23/02/2015
KURSI:                          M.P  ne  Mat- Fiz   Pershkrimi i Kursit Mbeshtetja e studenteve ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike te zgjedhur ne perputhje me

FIZ 490 - Praktike ne Mesimdhenie
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz   Pershkrimi i Kursit Mbikqyrje e eksperiences se mesimdhenies se fizikes ne shkollen 9 vjecare nga mentore te perzgjedhur nga

FIZ 481 - Historia e Fizikes
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz NGARKESA: Semestri: Leksione:                      4ore /jave Seminare                     2ore/jave Detyra Kursi                3 gjate semestrit     Pershkrimi i Kursit Ne kete kurs

FIZ 476 - Metodat e Mesimdhenies ne Fizike
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne  Mat-Fiz NGARKESA: Semestri: Leksione:                      4ore /jave Seminare                     2ore/jave Detyra Kursi                3 gjate semestrit   Pershkrimi i kursit Aftesimi praktik i studenteve ne

FIZ 475 - Teknika te Laboratorit ne Fizike
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne  Mat- Fiz NGARKESA: Semestri: Leksione:                      4ore /jave Seminare                     2ore/jave Detyra Kursi                3 gjate semestrit     Pershkrimi i kursit Aftesimi me teknikat

FIZ 465 - Plotesime ne Fizike
23/02/2015
KURSI:                          M.p ne  mat-Fiz NGARKESA: Semestri: Leksione:                      4ore /jave Seminare                     2ore/jave Detyra Kursi                3 gjate semestrit     Pershkrimi i Kursit Ne kete kurs jepen

NAV 450 - MENAXHIMI I PROJEKTIT INUSTRIAL
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 3  ore   Seminare 2   ore   Detyra

NAV 414 - APLIKIME SOFTWARE NE INUSTRI
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 4  ore   Seminare 3   ore   Detyra

NAV 520 - BESUESHMERIA E SISTEMEVE DETARE
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 2   ore   Detyra

NAV 515 - ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KANTIERIT DETAR
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 3  ore   Seminare 2   ore   Detyra

NAV 480 - PRAKTIKE PROFESIONALE
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 0  ore   Seminare 8   ore   Detyra

NAV 465 - TEKNOLOGJI TE AVANCUARA INDUSTRIALE
23/02/2015
KURSI:  NGARKESA: Master Profesional  Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale  15 jave Leksione 3   ore Seminare 2    ore Detyra Kursi 1 (nje) Pune Laboratori -----------

NAV 440 - OPERACIONE INDUSTRIALE DHE NAVALE
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Master Profesional   Semestri zgjat Operacione Industriale dhe Navale   15 jave   Leksione 4    ore   Seminare 3    ore   Detyra

NAV 420 - MANAXHIMI I OPERACIONEVE DHE CILESISE INDUSTRIALE
23/02/2015
KURSI:                            Master Profesional ne  Operacione Industriale dhe Navale, Master i Shkencave Inxhinieri Navale,   NGARKESA:                         Semestri zgjat               15

DET 324 - TEKNIKA DHE MENAXHIM PESHKIMI
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor ne  Navigacion-Peshkim NGARKESA:                Leksione                     45 ore Seminare                    30 ore Detyre Kursi               (0) Laborator                    (0)   PERSHKRIMI : Kjo lende ju jep studenteve

BIO 320 - IHTIOLOGJI
23/02/2015
KURSI:                        Bachelor Navigacion-Peshkim NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 15 ore   Detyra Kursi (1)   Pune Laboratori (0)

BIO 210 - BIOLOGJI DETARE
23/02/2015
KURSI:                        Bachelor Navigacion-Peshkim NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 15 ore   Detyra Kursi (1)   Pune Laboratori (0)

NAV 223 - Teoria e Anijes
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 321 - Manaxhim Anije
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 213 - Lundrimi Bregdetar
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 398 - Projekt Diplome
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 325 - Praktike Lundrimore
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 322 - E Drejta Detare
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 314 - Radiokomunikimi Detar
23/02/2015
KURSI:                            Bachelor ne Navigacion NGARKESA:   Semestri          

DET 313 - TEORIA DHE TEKNIKA E TRANSPORTIT DETAR
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor ne Navigacion NGARKESA:                Semestri zgjat            15 jave Leksione                     45 ore Seminare                    30 ore Detyra Kursi               1 Pune

DET 312 - ASTRONOMIA DETARE
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor ne Navigacion NGARKESA:                Semestri                     15 jave Leksione                     45 ore Seminare                    30 ore

DET 311 - NAVIGACIONI ELEKTRONIK
23/02/2015
KURSI:                        Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (1)   Pune Laboratori (0)  

STAT 380 - Aplikim te Analizes se Regresit
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike NGARKESA: Semester duration 15 weeks   Lectures 4 hour/week   Seminares 2 hour/week   Laboratory work 1 hour/week   Kredite 8

DET 223 - APARATURAT NAVIGACIONALE
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor ne Navigacion NGARKESA:                Semestri                     15 jave Leksione                     45 ore Seminare                    30 ore

DET 222 - Operacionet e Emergjences ne Anije dhe Kujdesi per Jeten
23/02/2015
KURSI: Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore     PERSHKRIMI : Kursi i Operacioneve te Emergjences ne

DET 221 - DREJTIM ANIJE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori -   PERSHKRIMI

MTH 347 - MODELIMI I RISKUT TE KREDISE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike Financiare NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (1 - nje)

MTH 200 - EKUACIONE DIFERENCIALE STOKASTIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (1 - nje)   Pune

DET 215 - BAZAT E NJOHJES SE ANIJES
23/02/2015
KURSI:           Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave Leksione 45 ore Seminare 30 ore Detyra Kursi - Pune Laboratori -     PERSHKRIMI : Lenda

STAT 263 - Statistika e aplikuar
23/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa:         3/2 Kursi:Bachelor ne Shkenca Aktuaristike Pershkrimi i lendes:Trajtimi i njohurive baze te analizes së regresit. Regresi linear i thjeshtë, regresi i shumëfishtë.

DET 212 - Meteorologji-Oqeanografi
23/02/2015
KURSI           Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   PERSHKRIMI : Kursi eshte i perbere nga dy

MTH 227 - EKUACIONE DIFERENCIALE TE PJESSHME
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -

DET 211 - STANDARTET E SIGURISE DETARE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione 3 ore:   Seminare 2 ore:   PERSHKRIMI : Te percjell njohuri thelbesore te studentet ne

DET 132 - Historia e Artit Detar
23/02/2015
KURSI: Bachelor  Navigacion NGARKESA: Semestri 15 jave Leksione 30 ore Seminare 30 ore Laborator 15 ore   PERSHKRIMI : Historia e Artit Detar – Ka

DET 131 - EKOLOGJIA DETARE
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor     Navigacion NGARKESA:                Semestri zgjat            15 jave Leksione                     45 ore Seminare                    15 ore Detyra Kursi               (-)

CS 343 - TEORIA KOMPJUTACIONALE
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor Shkenca Kompjutacionale  NGARKESA:               Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi Pune Laboratori 1 -  

DET 121 - HARTOGRAFIA LUNDRIMORE
23/02/2015
KURSI:                       Bachelor Navigacion NGARKESA:                Semestri zgjat            15 jave Leksione                     45 ore Seminare                    15 ore Detyra Kursi               (1) Pune Laboratori

MAT 390 - TEORI KODESH
23/02/2015
KURSI:                     Bachelor Matematike, Shkenca kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi -   Pune Laboratori

MAT 263 - MATEMATIKE DISKRETE
23/02/2015
KURSI:                     Bachelor Matematike, Shkenca Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3   ore/jave   Seminare 2   ore/jave   Detyra Kursi 2  

CSE 130 - Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
23/02/2015
Ngarkesa: 3/0 Qëllimi i kursit Temat e trajtuara në lëndën Teknologji Informacioni dhe Komunikimi siguron një formim të përgjithshëm për bazat e informatikes. Në temat

MAT 361 - ANALIZE NUMERIKE
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat  Matematike   15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 0   Pune

CS 352 - PROGRAMIMI KONKURRENT
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkencat Kompjuterike  NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi Pune Laboratori - -  

MAT 370 - ALGJEBRA ABSTRAKTE 2 (UNAZAT DHE MODULET)
23/02/2015
KURSI:                  Bachelor    Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 45 ore Seminare 30 ore Detyra Kursi (-) Pune Laboratori (-)     PERSHKRIMI

MAT 270 - ALGJEBRA ABSTRAKTE 1
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat   Matematike   15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi -   Pune

MAT 251 - ANALIZE REALE 2
23/02/2015
KURSI: Bachelor  Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0  

CS 349 - Kompilatoret
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Kompjuterike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne semester   Pune

CS 378 - INXHINIERIA SOFTWARE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkencat Kompjuterike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 5 ne semester   Pune

MAT 250 - ANALIZE REALE 1
23/02/2015
KURSI:                               Bachelor ne Matematike NGARKESA:                       Semestri zgjat                 15 jave Leksione                            3 ore Seminare                           2 ore Detyra Kursi                    

CS 398 - TEZE DIPLOME
23/02/2015
PERSHKRIMI I LENDES Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe

MAT 398 - TEZË DIPLOME
23/02/2015
KURSI: Bachelor Matematike-Finance NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë Leksione - Seminare - Detyra Kursi -   PËRSHKRIMI I LËNDËS: Nje projekt individual qe ka per

CS 351 - APLIKACIONE WEB
23/02/2015
KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori  

FIN 340 - TREGJET FINANCIARE
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Ky kurs do t'ju japë njohuri studentëve se si individët operojnë në tregjet financiare edhe se si funksionojnë këto tregje.

FIN 313 - KONTABILITET I APLIKUAR
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Sistemet e Informacionit të Kontabilitetit   janë të lidhura me mënyrën se si ndikojnë sistemet e komputerizuara  të informacionit , se

CS 353 - MENAXHIM PROJEKTI
23/02/2015
Kursi: Bachelor Inxhinieri Elektrike, Teknologji Informacioni, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Navale  Ngarkesa: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra KursiPune Laboratori 13

MTH 322 - LLOGARITJE DHE SIMULIME NE FINANCE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike -Finance NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (1 - nje)

MTH 340 - MODELIMI I TE ARDHURAVE FIKSE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike Financiare NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (1 - nje)

FIN 318 - BAZAT E PASURIVE TË PALUAJTSHME
23/02/2015
Ngarkesa: 3/1 Qëllimi i kursit Ky kurs ka synim kryesor tё pajisё studentёt me njohuritё bazё nё fushёn e pasurive tё paluajtshme. Nё hartimin e

CS 246 - TELEKOMUNIKACION
23/02/2015
KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni   Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1   Punë Laboratori -

FIN 317 - VENDIMET FINANCIARE TË KORPORATAVE
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Nëpërmjet zhvillimit të orëve të leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve synohet që studentët të marrin njohuritë bazë të vendimeve financiare të

EE 246 - BAZAT E SISTEMEVE TË KONTROLLIT
23/02/2015
KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni   Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1   Punë Laboratori -

ECN 370 - EKONOMETRI
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: T’u ofrojë studentëve nocionet e përgjithshme dhe specifikat e veçanta të lëndës me  qëllimin për t’i mësuar ata se si

MTH 221 - MATEMATIKA FINANCIARE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Aktuaristike, Matematike-Finance NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

CS 344 - SISTEME TE MENAXHIMIT TE INFORMACIONIT
23/02/2015
KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi (1 projekt perfundimtar)   Pune

FIN 226 - TEKNIKA BANKARE
23/02/2015
Ngarkesa: 3/1 Qëllimi i kursit: Lënda synon t’u japë studentëve të specialitetit Financë – Kontabilitet njohuritë e nevojshme kryesisht në fushën e teknikave të veprimtarisë

CS 234 - PROGRAMIM NE JAVA DHE NDERFAQE PERDORUESI
23/02/2015
KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -

FIN 215 - INSTITUCIONET FINANCIARE
23/02/2015
Ngarkesa: 3/1 Qëllimi i kursit: Qёllimi  kryesor  në  lëndën  Institucionet Financiare ёshtё  qё  tu  ofroj  studentëve njohuritë themelore tё  strategjisё  sё  manaxhimin e institucioneve financiare

FIN 210 - KONTABILITETI FINANCIAR
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Ky program ka synim: Tё pajisё studentёt me njohuri bazё dhe   tё thelluara  nё fushёn e   kontabilitetit.Tё pёrforcojё  dhe tё

ECN 270 - MAKROEKONOMI
23/02/2015
Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Qëllimi kryesor  është të pajisë studentët me njohuritë bazë të ekonomisë duke iu dhënë si pika referimi: Konceptet, variablat dhe

MAT 170 - GJEOMETRIA.
23/02/2015
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike-Finance, Shkenca Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi (s’ka)  

ENGT 131 M – Departamenti i Matematikës
23/02/2015
Kredite6 Ngarkesa: 2/1 Qëllimi i kursit: Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për qëllim të jetë i

ECN 170 - MIKROEKONOMI
23/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Lënda “Mikroekonomi” e prezanton studentin me konceptet bazë dhe të detajuara të ekonomisë në planin mikro të saj.

FIN 220 - FINANCA 2
23/02/2015
  Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Temat e trajtuara në lëndën Financia 2, siguron një formim të përgjithshëm  me njohuri bashkёkohore nё fushёn

FIN 120 - FINANCA 1
23/02/2015
Kredite: 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit: Temat       e        trajtuara       në        lëndën       Hyrje       në        Financë       ju        ofrojnë       studentëve       njohuritë       themelore teorike dhe praktike për njohjen

CST 130 - Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi, Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore (3/javë)   PËRSHKRIMI I LËNDËS Temat e zhvilluara gjatë kursit të CSE

ENG 131 – ANGLISHT
23/02/2015
KURSI: Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi     Biologji, Navigacion, Ing. Elektrike, Ing Mekanike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore (3

ITA 132 - GJUHË ITALIANE II
23/02/2015
KURSI: Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi     Biologji, Navigacion, Ing. Elektrike, Ing Mekanike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 30 ore (2

KIM 358 - METODAT E SINTEZËS ORGANIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi Semestri: 15 jave NGARKESA: Leksione 3 orë/jave   Seminare 1 orë/jave   Laborator 2 orë/jave   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS Lënda,

KIM 360 - BAZAT E TEKNOLOGJISE KIMIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor   Kimi Semestri: Vjeshte 2013: 07.10.2013 – 30.01.2014 NGARKESA: Leksione 3 ore: H,M   ora : 08,00- 09.30   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS

KIM 379 - METODAT INSTRUMENTALE TË ANALIZËS
23/02/2015
KURSI:                           Bachelor ne Kimi. Semestri:                       Vjeshte 2013:        07.10.2013 –

KIM 349 - STATISTIKA NË KIMINË ANALITIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 30 ore ( 2 ore/ jave)   Seminare 30 ore ( 2 ore/ jave)  

KIM 355 - ANALIZË ORGANIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore ( 3 ore/jave)   Seminare 30 ore ( 2 ore/jave)     PËRSHKRIMI

KIM 348 - KIMI MJEDISI
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore ( 3 ore/jave)   Seminare 15 ore ( 1 ore/jave)   Laboratore 15

KIM 361 - KIMIA DHE TEKNOLOGJIA USHQIMORE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë ( 3 ore/jave)   Seminare+ Laboratore 30 orë ( 2 ore/jave)   PËRSHKRIMI

KIM 275 - STRUKTURA E LENDES
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore(3 ore/jave)   Seminare 30 ore(2 ore/jave)   PERSHKRIMI I LENDES Ky kurs perfshin

KIM 271 - KIMI FIZIKE II
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore(3 ore/jave)   Seminare 30 ore(2 ore/jave)   PERSHKRIMI I LENDES Lënda e Kimisë

KIM 270 - KIMIA FIZIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor KIMI NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë  (3 ore / jave)   Seminare 30 orë (2 ore/jave)   Detyra Kursi

KIM 249 - KIMI ANALITIKE II
23/02/2015
KURSI: Bachelor KIMI NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë  (3 ore / jave)   Seminare 7.5 orë (1 ore/2 jave)   Detyra

KIM 248 -KIMI ANALITIKE I
23/02/2015
KURSI: Bachelor KIMI NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë (3 ore/jave)   Seminare 15 orë (1 ore/jave)   Detyra Kursi 1  

KIM 256 - KIMI ORGANIKE II
23/02/2015
KURSI: Bachelor Kimi NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore (3 ore/jave)   Seminare 20 ore   Laboratore 10 ore   PËRSHKRIMI I

NAV 370 - PROJEKTIM ANIJE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Navale, NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2     ore   Seminare 2     ore   Detyra Kursi 1 (nje)   Pune Laboratori

NAV 350 - SISTEME DHE MEKANIZMA NDIHMES NE ANIJE
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Navale NGARKESA:                           Semestri zgjat               15 jave Leksione              

NAV 340 - HIDRODINAMIKA E ANIJES
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat Inxhinieri Navale,   15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 1 (nje)

NAV 335 - IMPIANTET E LEVIZJES SE ANIJES
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat Inxhinieri Navale,   15 jave   Leksione 2     ore   Seminare 2     ore   Detyra Kursi 1 (nje)

NAV 330 - SISTEMET ENERGJITIKE DETARE
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor  ne   Semestri zgjat Inxhinieri Navale,   15 jave   Leksione 2     ore   Seminare 2     ore   Detyra Kursi 1

NAV 320 - KONSTRUKSIONE NAVALE 1
23/02/2015
KURSI:NGARKESA: BachelorSemestri zgjat Inxhinieri Navale,15 jave Leksione 3 ore Seminare 2 ore Detyra Kursi 1 (nje) Pune Laboratori -----------     PERSHKRIMI I LENDES Projektimi

NAV 310 - TEKNOLOGJIA E NDERTIMIT TE ANIJES
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat Inxhinieri Navale,   15 jave   Leksione 3  ore   Seminare 2  ore   Detyra Kursi 1 (nje)

NAV 210 - HIDROSTATIKA DHE STABILITETI I ANIJES
23/02/2015
KURSI:   NGARKESA: Bachelor   Semestri zgjat Inxhinieri Navale,   15 jave   Leksione 2     ore   Seminare 2     ore   Detyra Kursi 1 (nje)

MEK 388 - APLIKIM KOMPJUTERI NË INXHINIERI
23/02/2015
KURSI:                                                   Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                                       Semestri zgjat              15 jave Leksione                        3 ore Seminare          

MEK 382 - PROJEKTIMI I SISTEMEVE FLUIDIKE & TERMIKE
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                           Semestri zgjat          

MEK 386 - PROJEKTIMI I SISTEMEVE MEKANIKE
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                             Semestri zgjat                15 jave Leksione                          2

MEK 356 - MOTORA ME DJEGIE TE BRENDESHME
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                             Semestri zgjat               15 jave Leksione            

MEK 372 - TEKNOLOGJIA E MATERIALEVE
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                            Semestri zgjat              15 jave Leksione                        3     ore Seminare                        2     ore Detyra Kursi                  1

MEK 321 - VIBRIMET DHE KONTROLLI
23/02/2015
KURSI:                                      Bachelor ne Inxhineri Mekanike NGARKESA:                             Semestri zgjat                15 jave Leksione                          

MEK 250 - BAZAT E INXHINIERISE TERMIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinjeri Mekanike dhe Navale   NGARKESA   Semestri zgjat   Leksione     Seminare   Detyra Kursi   15 jave   45 ore

MEK 261- MEKANIKA E MATERIALEVE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale   NGARKESA: Semestri zgjat   Leksione   Seminare   Detyra Kursi 15 jave   3 ore  

MEK 231 - MEKANIKE FLUIDE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale   NGARKESA:  Semestri zgjat   Leksione   Seminare   Detyra Kursi 15 jave   3 ore  

MEK 222 - MEKANIKE INXHINIERIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale   NGARKESA:  Semestri zgjat   Leksione   Seminare   Detyra Kursi 15 jave   3 ore  

DET 498 - TEZE DIPLOME
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri -   Leksione: -   Seminare: -   PERSHKRIMI: Lenda synon t’u mundesoj studenteve qe nepermjet nje

MEK 208 - VIZATIM INXHINIERIK
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhienieri Mekanike , Inxhinieri Navale   NGARKESA: Semestri zgjat   Leksione   Seminare   Detyra Kursi 15 jave   3 ore  

DET 490 - PRAKTIKE PROFESIONALE
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave Leksione: 45 ore Seminare (Praktike) 30 ore   PERSHKRIMI : Lenda synon t’u jap studenteve

ECN 281- BAZAT NE EKONOMIS
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhienieri Elektrike , Inxhinieri Navale   NGARKESA: Semestri zgjat   Leksione Seminare   Detyra Kursi  15 jave   3 ore   1

EE 375 - MEKATRONIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhienieri Elektrike , Inxhinieri Navale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 1  

DET 480 - RREGULLAT TREGETARETE TE TRANSPORTIT DETAR
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione: 45 ore   Seminare: 30 ore   PERSHKRIMI : Te njoh studentin me

DET 475 - Strategjia e Menaxhimit Detar
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione: 45 ore   Seminare: 30 ore   PERSHKRIMI : Perfitimi i njohurive dhe

EGR 241- BAZAT E ELEKTROTEKNIKES
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

DET 470 - NAVIGACION I AVANCUAR INTEGRAL
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione: 45 ore   Seminare: 30 ore   PERSHKRIMI : Qellimi i kesaj lende

DET 460 - POLITIKAT & ADMINISTRATA DETARE
23/02/2015
KURSI:                     Master Shkencat e Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave Leksione: 45 ore Seminare:Detyra kursi Pune Laboratori 30 ore1 0   PERSHKRIMI : Percjellja e

EE 370 - TEKNIKE SIGURIMI
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1 ore   PERSHKRIMI

EE 337 - MATJE ELEKTRIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1 ore   PERSHKRIMI

EE 361- MAKINAT ELEKTRIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 1 ore   Punë

EE 350 - AUTOMATET LLOGJIK I PROGRAMUESHEM
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori -

DET 450 - ADMINISTRIMI I NDOTJEVE DETARE
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave   Leksione: 45 ore   Seminare: 30 ore   PERSHKRIMI: Lenda trajton ceshtje te rendesishme

EE 348 - BAZAT E AUTOMATIKËS 2
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 2   Pune Laboratori -

DET 440 - OPERACIONE DHE MENAXHIM PORTUAL
23/02/2015
KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare NGARKESA: Semestri 15 jave Leksione: 45 ore Seminare: 30 ore   PERSHKRIMI : Qelllimi kryesor i kesaj lende eshte

EE 346 - ADMINISTRIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE DHE SIGURIA
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -

DET 430 - EKONOMI E TRANSPORTIT DETAR
23/02/2015
KURSI: Master Shkencat e Avancuara Detare NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 15 ore   Detyra Kursi (1)   Pune

EE 345 - TEKNOLOGJIA E MATERIALEVE ELEKTRIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori -

EE 344 - HYRJE NË SISTEMET ROBOTIKE
23/02/2015
KURSI; Bachelor Inxhinieri Elektrike, NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1   Punë Laboratori -

DET 420 - SISTEMET INXHINIERIKE DHE APLIKIMI SOFTWARE NE ANIJE
23/02/2015
KURSI:Master Profesional ne Shkencat e Avancuara Detare NGARKESA: Semestri zgjat         15 jave Leksione                  60 ore Seminare                 30 ore Detyra Kursi           (1) Pune Laboratori     (0)  

EE 330 - SHPERNDARJA DHE PERDORIMI I ENERGJISE ELEKTRIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor në Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1 ore   PERSHKRIMI

DET 410 - SIGURIA E INTEGRUAR DETARE
23/02/2015
KURSI: Master Shkencat e Avancuara Detare NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 15 ore   Detyra Kursi (1)   Pune

EGR 280 - PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTROMEKANIKE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare  1 ore   Detyra Kursi 1   Punë

BIO 476 - METODIKA E MËSIMDHËNIES SË BIOLOGJISË
23/02/2015
KURSI: MP NË MËSIMDHËNIEN E BIOLOGJISË (MINOR NË KIMI) PËR ARSIMIN E MESËM TË ULËT Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë

EGR 240 - ELEKTRONIKA ANALOGE
23/02/2015
KURSI: Bachelor: Inxhinieri Elektrike, Fizike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 2   Pune Laboratori

EGR 220 - VIZATIMI TEKNIK
23/02/2015
  KURSI:                               Bachelor ne  Inxhinieri Elektrike NGARKESA:                        Semestri zgjat                    15 jave Leksione                        

BIO 465 - NJOHURI MJEDISI
23/02/2015
KURSI:         MP NË MËSIMDHËNIEN E BIOLOGJISË (MINOR NË KIMI) PËR ARSIMIN E     MESËM TË ULËT Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë

BIO 482 - EVOLUCIONI I BOTËS SË GJALLË
23/02/2015
KURSI:                     MASTER PROFESIONAL NË MËSIMDHËNIE BIOLOGJI NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë   Seminare 30 orë   Detyra Kursi 1   Punë

EGR 120 - GRAFIKE INXHINIERIKE
23/02/2015
KURSI:                             Bachelor  ne   Inxhinieri Elektrike ,Teknologji Informacioni,Inxhinieri Mekanike,Inxhinieri Navale NGARKESA:                       

EE 248 - BAZAT E AUTOMATIKËS 1
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi      1   Punë Laboratori

BIO 455 - EDUKIM SHËNDETËSOR
23/02/2015
KURSI:                     MASTER PROFESIONAL NË MËSIMDHËNIE BIOLOGJI NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë   Seminare 30 orë   Detyra Kursi 1   Punë

EE 240 - SISTEME DHE SINJALE
23/02/2015
KURSI: Bachelor ne Inxhinieri Elektrike,Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore   Seminare 30 ore   Detyra Kursi 0   Pune

EE 232 - ELEKTROTEKNIKA 2
23/02/2015
KURSI:                     Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori

EE 231- ELEKTRONIKE INDUSTRIALE
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

CS 498 - TEZE DIPLOME
23/02/2015
KURSI:Master profesional ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike Ngarkesa:  Pune e pavarurkerkimore e studentit Teza e diplomeseshtenjepunimshkencorirealizuarngastudenti, kupraktikadheteorianderthuren se bashku.Studentiduhettetregojeaftesine e tij

CS 490 - PRAKTIKE NE MESIMDHENIE
23/02/2015
Praktika ka per qellim zbatimin konkret te njohurive te fituara gjate lendeve. Studentet do te praktikojne njohurite duke qene aktive ne mjediset shkollore dhe do

EDU 460 (T) - KERKIMI SHKENCOR NE EDUKIM
23/02/2015
PROGRAMI I STUDIMIT:         Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 3 ore/jave

EE 230 - ELEKTROTEKNIKE1
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 1 ore   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori 3

ITA 131 - GJUHË ITALIANE 1
23/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 2/2 QËLLIMI I KURSIT Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë

EDU 440 - BAZAT PEDAGOGJIKE TE EDUKIMIT
23/02/2015
PROGRAMI I STUDIMIT:         Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 3 ore/jave Qëllimi i

CS 475 - HISTORIA E MENDIMIT SHKENCOR PERENDIMOR
23/02/2015
KURSI:                     Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 1 ore/jave   Detyra

FRE 131 - GJUHA FRËNGE 1
23/02/2015
Kredite: 6 Leksione: 2 Seminare: 2 PËRSHKRIMI I LËNDËS Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për qellim marrjen e

ENG 132 – ANGLISHT 2
23/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 3/2 QËLLIMI I KURSIT Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, kryesisht studentët duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më

CS 461 - DIDAKTIKA E PROGRAMACIONIT
23/02/2015
KURSI:                                     Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave

ENGT 131- ANGLISHTJA TEKNIKE (INXHINIERI MEKANIKE & NAVALE, ELEKTRIKE, NAVIGACION)
23/02/2015
  Kredite 6 Ngarkesa: 2/1 QËLLIMI I KURSIT Ky është një kurs me një komponent të fortë praktik. Rëndësi të madhe është vendosur në pajisjen

MEK 251 - TERMODINAMIKE E APLIKUAR
23/02/2015
KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 30 ore   Seminare 15 ore   Detyra Kursi 1   PERSHKRIMI I LENDES

CS 421- DIDAKTIKA E INFORMATIKES
23/02/2015
PROGRAMI I STUDIMIT:           Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare

MAT 254 - KALKULUS III
23/02/2015
KURSI:                                Bachelor Matematike, Matematike-Finance, Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi 0   Pune

CN 408 - METODA PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE SHKENCORE
23/02/2015
KURSI:                                   Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 1 ore/jave Detyra Kursi 1 gjate

CS 348 - ARKITEKTURE KOMPJUTERI
23/02/2015
KURSI: Bachelor Informatike, Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3  ore   /jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1

CS 346 - SIGURIA E SISTEMEVE KOMPJUTERIKE
23/02/2015
KURSI:                               Bachelor ne Shkencat Kompjuterike NGARKESA:                       Semestri zgjat                    15 jave Leksione                              3 ore/jave Seminare                              2 ore/jave Detyra Kursi                        3 ne semester Pune Laboratori                     -  

CS 322 - TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA INTERAKTIVE
23/02/2015
KURSI:                               Bachelor ne Shkencat Kompjuterike NGARKESA:                       Semestri zgjat                    15 jave Leksione                              2 ore/jave Seminare                              2 ore/jave Detyra Kursi                        4 ne semester Pune Laboratori                   1 ore/jave

CN 409 - ÇËSHTJE SPECIALE NË SHKENCAT KOMPJUTACIONALE
23/02/2015
PROGRAMI I STUDIMIT:         Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 1 ore/jave Detyra KursiPune Laboratori

CS 323 - ANIMACIONE KOMPJUTERIKE
23/02/2015
KURSI:                               Bachelor ne Shkencat Kompjuterike, Informatike NGARKESA:                        Semestri zgjat                    15 jave Leksione                              2 ore/jave Seminare                             2 ore/jave Detyra Kursi                        2 ne semester Pune Laboratori                 

ITAT 131 - ITALISHT 1
23/02/2015
KURSI:                                Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj. NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra Kursi - Pune Laboratori -

MAT 498 - TEZE DIPLOME
23/02/2015
KURSI:                             Master Profesional i Mesuesise per Arsimin e Mesem Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra

FRET 131 - FRENGJISHT 1
23/02/2015
KURSI:                                Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj. NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra Kursi - Pune Laboratori -

GERT 131 - GJERMANISHT 1
23/02/2015
KURSI:               Bachelor Shk.Kompjuterike, Tek.Informacioni, Informatike, Shk.Kompjutacionale, etj NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra Kursi - Pune Laboratori -  

MAT 490 - PRAKTIKE NE MESIMDHENIE
23/02/2015
KURSI:                             Master Profesional Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori  

CS 247 - HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE
23/02/2015
KURSI Bachelor Shkenca Kompjuterike dhe Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne semester

PSI 450 - BAZAT PSIKOLOGJIKE TE EDUKIMIT
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 4/2 Qëllimi i kursit Lenda” Bazat psikologjike te edukimit “, zhvillohet ne programet e studimeve Master shkencor ne Edukim dhe ne programin

CS 337 - PROJEKTIMI I SOFTUEREVE
22/02/2015
KURSI: Bachelor ne Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne semester   Pune

EDU 441- BAZAT KULTURORE TË EDUKIMIT
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Bazat e pedagogjisë dhe trajtimi bashkëkohor i koncepteve të reja pedagogjike. Metodat e reja teknologjike dhe roli i

CS 345 - BAZA TE DHENASH
22/02/2015
KURSI:                                           Bachelor Informatike, Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informacioni, Shkenca Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave  

MAT 480 - HISTORIA E MENDIMIT MATEMATIK
22/02/2015
KURSI:                     Master Profesional     Matematikë NGARKESA:              Semestri zgjat           15 jave Leksione                      2. ore Seminare                   - Detyra Kursi             (1) Pune Laboratori         (-)

MAT 475 - TEKNIKA TE ZGJIDHJES SE PROBLEMES
22/02/2015
KURSI: Master Matematikë NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 0  

CS 370 - HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE
22/02/2015
KURSI:                  Bachelor Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informacioni, Informatike, Shkenca Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra

CS 261 - PROJEKTIMI DHE ANALIZA E ALGORITMAVE
22/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Kompjuterike, Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne semester  

CS 335 - Projektimi i Nderfaqeve Kompjuter-Njeri ne Platformen VB-NET
22/02/2015
KURSI: Bachelor Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra Kursi 1 ne semester Pune Laboratori -   PERSHKRIMI I

CS 251 - PROGRAMIM WEB
22/02/2015
KURSI: Bachelor Shkenca Kompjuterike dhe Informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 2 ne semester

CS 250 - SISTEME OPERATIVE
22/02/2015
KURSI:                  Bachelor Shk. Kompjuterike,Informatike,Tek.Informacioni, Shk.Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne semester

FIZ 598 - Teze Diplome
22/02/2015
COURSE:                     M.S in Physics Pershkrimi i Lendes: Synimi i ketij kursi eshte te mbeshtese studentet ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike te

CS 240 - STRUKTURE TE DHENASH DHE ALGORITMIKE
22/02/2015
KURSI:                                Bachelor Shk..Kompjuterike,Informatike,Shk. Kompjutacionale, Tek.  Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1 ne

FIZ 590 - Independent Research
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri: Leksione: 4ore /jave Seminare 2ore/jave Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Këto kurse jane kurse qe ju ofrojnë

CS 302 - KRIPTOGRAFI
22/02/2015
KURSI:                                Bachelor Informatikë, Shkenca Kompjutacionale, Teknologji Informacioni NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 3 orë/jave   Seminare 2 orë/jave   Detyra Kursi 1

FIZ 560 - METODA INSTRUMENTALE TE ANALIZES
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:   Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Nje kurs i avancuar

CS 232 - PROGRAMIM NE JAVA
22/02/2015
KURSI:                    Bachelor Shkenca Kompjuterike, Informatike, Shkenca Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1

FIZ 550 - FIZIKA E MJEDISIT
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:     Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ne kete kurs

CS 231 - PROGRAMIM NE C++
22/02/2015
KURSI:                  Bachelor Shkenca Kompjuterike, Informatike, Shkenca Kompjutacionale NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave   Seminare 2 ore/jave   Detyra Kursi 1

FIZ 570 - FIZIKE BERTHAMORE DHE KOZMOLOGJI
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri: Leksione: 4ore /jave Seminare 2ore/jave Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: -Ky kurs permban fenomenologjine e bashkeveprimeve te

FIZ 152 - FIZIKE 2
22/02/2015
KURSI: Bachelor Fizike, Matematike-Fizike, Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, Navigacion Peshkim etj. NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore/jave

FIZ 540 - Fizike Atomike dhe Molekulare
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:   Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Fizika Atomike dhe Molekulare

MAT 175 - ALGJEBRA LINEARE
22/02/2015
KURSI: Bachelor Informatikë, Shkenca Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike, etj. NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 3 orë/jave   Seminare 2 orë/jave   Detyra Kursi 1

FIZ 470 - MEKANIKE KUANTIKE
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:     Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ne kete kurs

FIZ 460 - FIZIKE E AVANCUAR
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:     Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Jepet nje permbledhje

FIZ 450 - OPTIKA MODERNE DHE LAZERI
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:     Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ky kurs paraqet

MAT 226 - PROBABILITET DHE STATISTIKE
22/02/2015
KURSI: Bachelor Matematike, Matematike finance, Informatike etj NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi -  

FIZ 440 - TERMODINAMIKA STATISTIKE
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:   Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ne kete kurs jepen

FIZ 430 - FIZIKA E TRUPIT TE NGURTE
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:   Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ky kurs perfshin nje

MAT 154 - KALKULUS 1
22/02/2015
KURSI:                   Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Shkenca kompjuterike etj… NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore Seminare 2 ore Detyra Kursi (-) Pune Laboratori

FIZ 420 - METODA MATEMATIKE NE FIZIKE
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri:   Leksione: 4ore /jave   Seminare 2ore/jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Course Description Ky kurs mbulon nje specter

MAT 155 - KALKULUS 2
22/02/2015
KURSI:     Bachelor Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, Fizike, Kimi, Navigacion NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi Pune

FIZ 410 - TEORI E FUSHES
22/02/2015
KURSI: M.S Fizike Semestri: Leksione: 4ore /jave Seminare 2ore/jave Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Pershkrimi i Lendes: Ne kete kurs paraqitet teoria e fushes

MAT 285_EKUACIONE DIFERENCIALE 1
22/02/2015
KURSI: Bachelor Matematike, Fizike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3 ore   Seminare 2 ore   Detyra Kursi (-)   Pune Laboratori (-)

FIN 543 - INVESTIMET NË PASURITË E PALUAJTSHME: ANALIZA DHE FINANCIMI
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Ky kurs ka synim kryesor të pajisë studentët me njohuritë më të mëtejshme në fushën e pasurive të

CS 160 - SISTEME ELEKTRONIKE DHE RRJETA LOGJIKE
22/02/2015
KURSI: Bachelor Informatike, Teknologji Informacioni, Shkenca     Kompjuterike, Shkenca Kompjutaconale,etj. NGARKESA: Semestri: 15 jave:   Leksione: 2 ore ne jave: 30 ore   Seminare: 2 ore

FIN 423 - FINANCAT PUBLIKE
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Lënda është është ndër lëndët e formimit bazë për studentët e Diplomës së nivelit MASTER, në Financë, në

FIN 563 - DREJTIMI I NDËRMJETËSVE JOBANKARË
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Programi lëndës “Drejtimi i ndërmjetësve financiare jo banka” ka për objektivë të shpjegojë dhe tu mësojë studentëve të

FIN 515 - ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Ky kurs fokusohet në njohuritë dhe shprehitë e nevojshme për një analizë të hollësishme të gjendjes dhe performancës

FIN 536 - TEORIA MODERNE E MENAXHIMIT TË PORTOFOLIT
22/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 3/1 Qëllimi i kursit Programi lëndës “Drejtimi i portofolit” ka për objektivë të shpjegojë dhe tu mësojë studentëve kategoritë e ndryshme të

CS 131 - HYRJE NE PROGRAMIM
22/02/2015
KURSI: Bachelor Informatike, Teknologji Informacioni, Shkenca     Kompjuterike, Shkenca Kompjutaconale, Ing Mekanike, Ing Navale etj NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3 ore Seminare 4 ore

FIN 419 - DREJTIMI FINANCIAR NDËRKOMBËTAR
22/02/2015
Kredite 8 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Lënda synon të japi njohuri studentëve mbi informacionet bazë të koncepteve më të rëndësishme në Financat Ndërkombëtare. Në

FIN 422 - TEORIA E AVANCUAR E TREGJEVE DHE INSTITUCIONEVE FINANCIARE
22/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 3 /1 Qëllimi i Kursit Lënda Tregjet dhe Institucionet Financiare ka si qëllim kryesor të pais studentët e vitit të parë të

FIN 430 - FINANCAT PERSONALE
22/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 3/1 Qëllimi i kursit Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri për çështje të ndryshme të financave personale si: planifikimi financiar

ENGT 132 - Anglisht 2
22/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 3/2 Qëllimi i kursit Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave teknike, (në mënyrë specifike për Inxhinierinë mekanike) kryesisht studentët duhet të

ENGT 131 - Anglisht 1
22/02/2015
Kredite 6 Ngarkesa: 2/1 Qëllimi i kursit Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për qëllim të jetë

CN 470 - INTELIGJENCA ARTIFICIALE
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave ne Shkenca Kompjuterike, Master profesional Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 3

FIZ 398 - Teze Diplome
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike   Semestri:     Leksione:     PERSHKRIMI I LENDES Ky kurs eshte nje kerkim i pavarur nen mbikqyrjen e  departamentit. Tema

MAT 552 - ALGJEBRA E AVANCUAR 2
22/02/2015
KURSI: Master Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore/jave   Seminare 3 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -  

MAT 410 - HYRJE NE TOPOLOGJI
22/02/2015
KURSI:                             Master Shkencor dhe Profesional Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune

FIZ 371 - Fizika Moderne 2
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike   Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit     PERSHKRIMI

MAT 551 - ALGJEBRA E AVANCUAR 1
22/02/2015
KURSI: Master Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore/jave   Seminare 3 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -  

FIZ 370 - Fizika Moderne 1
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike   Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I

MAT 522 - ANALIZË REALE DHE KOMPLEKSE 2
22/02/2015
KURSI:                         Master Shkencor Matematikë NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 4 orë   Seminare 3 orë   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

FIZ 360 - Biofizike
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike   Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I

MAT 554 - Matematika e aplikuar
22/02/2015
KURSI: Master Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 4 ore/jave Seminare 2 ore/jave Detyra Kursi 1 Pune Laboratori -   Pershkrimi i lendes: Aplikimet

FIZ 342 - Hyrje ne Fiziken Teorike
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I LENDES

MAT 481- KRIPTOGRAFI
22/02/2015
KURSI:                     Master i Shkencave Matematikë NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 2 ore   Seminare -   Detyra Kursi (1)   Pune Laboratori (-)

FIZ 340 - Fizike e Trupit te Ngurte
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike Semestri:   Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I LENDES Ne

MAT 521- ANALIZË REALE DHE KOMPLEKSE I
22/02/2015
KURSI:                         Master Shkencor Matematikë NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 4 orë   Seminare 3 orë   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

FIZ 326 - Fizika Mjeksore
22/02/2015
KURSI: B.S Fizike Semestri: Leksione: 3 ore /jave Detyra Kursi 3 gjate semestrit     PERSHKRIMI I LENDES Fizika mjekësore si lëndë universitare ka si

FIZ 324 - Fizike Mjedisi
22/02/2015
KURSI: B.S ne  Fizike Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I

MAT 452 - ALGJEBRA ABSTRAKTE 2
22/02/2015
KURSI: Master ne Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 4 ore Seminare 3 ore Detyra Kursi 0 Pune Laboratori 0   PERSHKRIMI I LENDES

FIZ 304 - Astrofizike
22/02/2015
KURSI: B.S ne Fizike Semestri:     Leksione: 2 ore /jave   Seminare 1 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I

MAT 451 - ALGJEBRA 1
22/02/2015
KURSI: Master ne Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore/jave   Seminare 3 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -

FIZ 281 - Elektromagnetizmi
22/02/2015
KURSI: B.S ne Fizike Semestri     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit     PERSHKRIMI

FIZ 270 - Valet
22/02/2015
KURSI: B.S ne Fizike Semestri:     Leksione: 3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   PERSHKRIMI I

MAT 598 - TEZE DIPLOME
22/02/2015
KURSI:                             Master Shkencor Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori  

FIZ 261 - Mekanika Klasike
22/02/2015
KURSI:   B.S ne   Fizike   Semestri:       Leksione:   3 ore /jave   Seminare 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3

STAT 441- MODELIMI FINANCIAR DHE MENAXHIMI I RISKUT
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori

MTH 542 - MODELIMI AKTUARIAL 2
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -  

FIZ 231 - Optika
22/02/2015
KURSI: B.S ne Fizike Semestri:   Leksione: 3 ore/ jave   Seminare+Lab 2 ore/jave   Detyra Kursi 6 gjate semestrit   Laboratore 10 gjate semestrit

MTH 532 - MODELET AKTUARIALE, NGJARJET E JETES 2
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 4 ore Seminare 3 ore Detyra Kursi - Pune Laboratori   PERSHKRIMI

FIZ 221 - Termodinamike
22/02/2015
KURSI: B.S ne Fizike Semestri:   Leksione: 3 ore/ jave   Seminare+Lab 2 ore/ jave   Detyra Kursi 3 gjate semestrit   Laboratore 10 gjate

MTH 451 - HYRJE NE MATEMATIKE FINANCIARE 2
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -  

MTH 450 - HYRJE NE MATEMATIKE FINANCIARE 1
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Matematike-Finance dhe Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -  

MTH 410 - METODAT KOMPJUTERIKE NE FINANCE
22/02/2015
KURSI:                             Master Shkencor Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori  

FIZ 151 - FIZIKE 1
22/02/2015
KURSI:                                Bachelor/Master ne  Fizike, Matematike-Fizike, Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri Mekanike dhe Navale,Kimi, Navigacion, Navigacion Peshkim etj.   NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 3

MAT 553 - PROBABILITET DHE STATISTIKE
22/02/2015
KURSI: Master Shkencor Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave Leksione 60 ore Seminare 30 ore Detyra Kursi 1 Pune Laboratori -   PERSHKRIMI I LENDES:

MAT 422 - ANALIZA 2
22/02/2015
KURSI:                             Master Shkencor dhe Profesional Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune

BIO 368 - ETOLOGJI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë   Seminare 15 javë   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS Studentët  në

MAT 433 - METODA NUMERIKE
22/02/2015
KURSI: Master Matematikë NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë Leksione 60 orë Seminare 30 orë Detyra Kursi 0 Punë Laboratori 0   PERSHKRIMI I LENDES 1.

BIO 361 - BAZAT E EKOLOGJISË
22/02/2015
KURSI: Bachelor në   Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Laboratore 15 orë     PËRSHKRIMI

MTH 531- MODELET AKTUARIALE, NGJARJET E JETES 1
22/02/2015
KURSI:                             Master i Shkencave Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune Laboratori

BIO 261 - ZOOLOGJI VERTEBRORE
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 42 orë   Seminare 14 orë   Pune Laboratori 14 orë   Praktikë në

MTH 421- MATEMATIKE E AVANCUAR PER EKONOMINE
22/02/2015
KURSI: Master ne Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi 0   Pune Laboratori 0

BIO 241 - ANATOMI E NJERIUT
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 30 orë   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS Programi i

MTH 541- MODELIMI AKTUARIAL 1
22/02/2015
KURSI: Master ne Aktuaristike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore/jave   Seminare 3 ore/jave   Detyra Kursi 1   Pune Laboratori -

BIO 161 - ZOOLOGJI INVERTEBRORE
22/02/2015
KURSI: Bachelor Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 42 orë   Seminare 14 orë   Pune Laboratori 14 orë   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

CS 446 - PERDORIMI I TEKNOLOGJISE NE MESIMDHENIE
22/02/2015
KURSI:                             Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem – Lenda Informatike KURSI:                             Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike NGARKESA: Semestri zgjat

BIO 375 - ANATOMI E KRAHASUAR
22/02/2015
KURSI:                        Bachelor në   BIOLOGJI Semestri:       Semestri zgjat 15 javë NGARKESA: Leksione 30 orë   Seminare 15 orë   Laboratore 15 orë   PËRSHKRIMI

MAT 421 - ANALIZA 1
22/02/2015
KURSI:                 Master Shkencor dhe Profesional Matematike NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 4 ore   Seminare 3 ore   Detyra Kursi -   Pune

BIO 365 - FIZIOLOGJIA E GJALLESAVE SHTAZORE
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 15

BIO 232 - BIO-KIMI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 0

BIO 370 - HIDROBIOLOGJI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 30 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 0

BIO 367 - BIOTEKNOLOGJI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0 orë   Punë Laboratori

BIO 312 - GJENETIKA
22/02/2015
KURSI: Bachelor në  Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 30 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 0

BIO 271 - FITOGJEOGRAFI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 14 javë   Leksione 42 orë   Seminare 14 orë   Detyra Kursi 0 orë   Punë Laboratori

BIO 262 - HISTOLOGJI
22/02/2015
KURSI: Bachelor në  Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 15

BIO 163 - BIOLOGJI QELIZORE
22/02/2015
KURSI: Bachelor në  Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 15

BIO 160 - BOTANIKA E PЁRGJITHSHME
22/02/2015
KURSI: Bachelor në Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë Leksione 42 orë Seminare 14 orë Detyra Kursi 0 Punë Laboratori 14 orë Praktika në terren

BIO 264 - MIKROBIOLOGJIA E PERGJITHSHME
22/02/2015
KURSI: Bachelor:   Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 42 orë   Seminare 14 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 14

BIO 364 - FIZIOLOGJIA E BIMEVE
22/02/2015
KURSI: Bachelor : Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë   Leksione 45 orë   Seminare 15 orë   Detyra Kursi 0   Punë Laboratori 15

KIM 255 - KIMI ORGANIKE I (KREDITE 8)
15/02/2015
KURSI: Bachelor në Kimi, Biologji NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave   Leksione 45 ore (3 ore/jave)   Seminare 30 ore (2 ore/jave)   PËRSHKRIMI I

KIM 144 - KIMI INORGANIKE (KREDITE 8)
15/02/2015
KURSI: Bachelor KIMI, NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë Leksione 45 orë (3 ore/ jave) Seminare 15 orë (1 ore/ jave ) Laboratore 30 orë (2

KIM 143 - KIMI E PERGJITHSHME
15/02/2015
KURSI: Bachelor KIMI, ING MEKANIKE, ING ELEKTRIKE, BIOLOGJI, NAVIGACION NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë Leksione 45 orë (3 ore / jave) Seminare 30 orë (2 ore