MASTER I SHKENCAVE

Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Ekonomiks Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Administrim Biznesi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë Urdher Nr.392, date 10.08.2011
Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Urdher Nr. 512, date 08.11.2010
Shkenca Infermierore Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master i shkencave Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Letërsi Kohë të Plotë Urdher Nr. 392, date 10.08.2011
Edukim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë
Pedagogji e Specializuar Sociale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Punë Sociale Kohë të Plotë N/A
Përkthim dhe Interpretim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Urdher Nr. 316, date 02.08.2013
Marrëdhënie Ndërkombëtare Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë VKM NR 652 DATE 14.09.2011
Përkthim Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master i shkencave Shkenca Humane dhe Shoqërore Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Urdher Nr. 209, date 31.05.2013
Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Inxhinieri Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Fizikë Kohë të Plotë Urdhër Nr.512, datë 08.11.2010
Shkenca Kompjuterike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Teknologji Informacioni Kohë të Plotë Urdhër Nr. 512, datë 08.11.2010
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr.1636, datë 17.12.2008
Biologji Mjedisore Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master i shkencave Shkenca Natyrore Biologji/Bioteknologji Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013