Në Impiantin e Përpunimit të Mbetjeve Urbane

njoftime Njoftime FSHT

Në mbështetje të realizimit të programit mësimor të MSc, Biologji Mjedisore, Departamenti i Biologjisë në dt. 6/2/2018 zhvilloi një vizitë

për prodhimin e Energjisë Elektrike “Albtek-Energy”, Elbasan.
Përmes kësaj vizite studentët u njohën praktikisht me proceset teknologjike, kapacitetet përpunuese të impiantit si dhe impaktin mjedisor pozitiv të tij.