Njoftim punësimi

njoftim punesim

 

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Edukimit, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE

 

 1. DEPARTAMENTI EDUKIMIT

 

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:

 

1 (një) personel akademik në fushën e gjeografisë

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Personel akademik me angazhim me kohë të plotë.
 • Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare
 • Kërkim shkencor individual dhe në grup
 • Mbështetje për nevojat e departamentit dhe fakultetit

 

 1. Të interesuarit për vendet e mësipërme duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme

 

Përveç kritereve të parashikuara në Statutin dhe Rregulloren e UV-së, parashtrojmë kriteret e mëposhtme:

 

Të interesuarit për vendet e mësipërme duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Rezultatet e shkollimit në të dy ciklet e studimit; nota mesatare e të dy cikleve duhet të jetë mbi 9.
 • Kandidatët duhet të jenë të paktën me gradën shkencore “Doktor shkencash” në IAL shqiptare apo të huaja.preferohen kandidatw qw janw doktoruar nw IAL publike.
 • Kandidatët nuk duhe të kënë patur sfond negativ apo paraqitje jo të mirë qoftë dhe në një rast të vetëm të përvojës së punës
 • Kandidatët të kenë mbi 5 vite punë në fushën e mësimdhëines
 • Kandidatët duhet të jenë aktiv në fushën e kërkimit shkencor( botime në editoriale me faktor impakti brenda dhe jashtë vendit)
 • Preferohen kandidatët me moshë deri në 45 vjec.

 

 

 1. Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë bëhet sipas pikëve të mëposhtme:

 

Të dhënat Pikë
Shkollimi Mesatarja Bachelor

 

0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 9
Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 9
Mesatarja Master i Shkencave 0.5 pikë për cdo 1/10 nga nota 9
Doktor i Shkencave në fushat e kërkuara. 30 pikë
PhD ne Universitet Perëndimore në fushat e kërkuara 40 pikë
Profesor i Asociuar në fushat e kërkuara 50 pikë
Profesor Doktor në fushat e kërkuara 70 pikë
Përvojë akademike në IAL Eksperienca në mësimdhënie ne IALpublike, me kohë të plotë 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë)
Eksperienca në mësimdhënie ne IAL publike, me kohë të pjesshme 0,5 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 2 pikë)
Aktiviteti kërkimor shkencor dhe i botimit.

 

 Artikuj të botuar në revista perëndimore të njohura me Faktor 2 pikë/artikull
Artikuj të botuar në revistë jashtë vendit me bord editorial me ISSN 1 pikë/artikull
Artikuj të botuar në revistë brenda vendit me bord editorial me ISSN 0.5 pikë/artikull
Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare  (me abstract) 0.5  pikë/konferencë
Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare ku punimi është botuar në proceeding me ISBN 1 pikë/konferencë
Eksperienca pjesmarrje ne projekte, organizim konferencash, seminaresh, udhëheqje doktoratash  etj 1 pikë për secilën

 

 

Botim monografie me ISBN brenda vendit 3 pikë/monografi
Botim monografie me ISBN jashtë vendit 5 pikë/monografi
Autor teksti me ISBN në fushën përkatëse të pranuar nga njesia bazë 5 pikë/tekst
Kualifikime Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit brenda vendit 3pikë/vit
Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit jashtë vendit  5 pikë/vit

 

 Intervista 10 pikë

 

 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

 1. Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në adresën:   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,

Adresa: L. Pavarësia, 9400 Vlorë, Shqipëri

Sektori i  Administrimit të Burimeve Njerëzore dhe Dokumentacionit

Pozicioni përse aplikohet

 

 1. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
 • Formularin e aplikimit i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën univlora.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Burimeve Njerëzore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë;
 • Fotokopje të kartës së identitetit ID;
 • Jetëshkrim/ C.V;
 • Kopje të noterizuar të Diplomës/ave dhe listës/ave së notave të studimeve universitare.
 • Kopje të noterizuar të gradës shkencore dhe titujve akademik.
 • Kopje të librezës së punës;
 • Raport mjekësor për aftësinë në punë, lëshuar 3 muajt e fundit.
 • Vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
 • Dëshmi të noterizuara të kualifikimeve, trajnimeve, arsimim shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj
 • Dëshmi të noterizuara të njohjes së gjuhës së huaj.
 • Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 • Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare,workshop-e etj
 • Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

 1.  Afati që u lihet kandidatëve për të aplikuar ishte 2 javë kalendarike (29 janar – 11 shkurt) dhe bëhet 2 javë kalendarike (06 shkurt – 19 shkurt) nga dita e publikimit të njoftimit në faqen zyrtare të internetit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Njoftimi publikohet dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike.
 2. Konkurimi do të kalojë në dy faza, me vlerësim dosjeje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë.