Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 11.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER VITIN AKADEMIK 2019-2020, PRANE DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISE, NE FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë

Përshkrimi i vendit të punës

Asistent –lektor për të mbuluar ngarkesën mësimore në fushën Biologji –Bioteknologji.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit