PROGRAMI I TRANSPARENCËS UV

Programi i Transparencës i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë 

 

I. HYRJE 

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin“Ismail Qemali” Vlorë

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligji nr.119/2014“Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.univlora.edu.al  si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 

II. PARIME TË PËRGJITHSHME 

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2.  Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që   rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3.  Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe   përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e   informimit”.
 4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
 6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:
 • i plotë;
 • i saktë;
 • i përditësuar;
 • i thjeshtë në konsultim;
 • i kuptueshëm;
 • lehtësisht i aksesueshëm;
 • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË 

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 •  Strukturën organizative të autoritetit publik;
 • Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 • Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 • Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 • Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 • Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Informacioni i lejuar për publikim është parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Të dhëna për arsimin, kualifikimet  dhe pagat e funksionarëve të universitetit, që kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për punonjësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”Neni 7/1/a/d Organigrama Pas miratimit nga Senati Akademik           Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al  

 

Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

 

 

Të dhëna për arsimin, kualifikimet  dhe pagat e funksionarëve të autoritetit publik, që kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë (tabelë) Përditësohet pas çdo ndryshimi Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Ligji nr. 80/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet 36, 39, 42, 45, 51-56. Pas botimit në fletoren zyrtare Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Statuti i Universitetit  Pas miratimit nga Senati Akademik                                                        Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e personelit akademik (tabelë), sipas VKM nr.748, date 11.06.2009, i ndryshuar Pas botimit në fletoren zyrtare Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al 
Struktura e pagave për punonjësit e personelit joakademik (tabelë), sipas VKM nr. 187, datë 08.03.2017 dhe VKM nr.717, datë 23.06.2009, i ndryshuar Pas botimit në fletoren zyrtare Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”Neni 7/1/b

 

 

 

 

 

 

Ligji nr. 80/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”. Pas botimit në fletoren zyrtare Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore
Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
VKM nr. 511, datë 24.10.2002, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, i ndryshuar Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
VKM nr. 112, datë 23.2.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “profesor i asociuar” dhe “profesor” “ Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Udhëzim nr. 29, datë 10.09.2018 për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë i ndryshuar me udhëzim nr. 36 dhe 37. Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Udhëzim nr.52dt03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare për pranimet në programet e ciklit të II dhe III, në instucionet e arsimit të lartë. Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Statuti i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë  Pas miratimit nga Senati Akademik Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Rregullore e organizimit dhe veprimtarisë mësimore, kërkimore shkencore e universitetit  Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Rregullorja e Etikës e Universitetit  Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Universitetin  Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Rregullorja “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”, e Universitetit  Pas marrjes së miratimit nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”Neni 7/1/c/g Format Kërkese Pas miratimit të programit të transparencës dhe nxjerrjes së urdhrit për caktimin e koordinatorit

Menjëherë, në rast ndryshimesh.

Në faqen zyrtare, në menunë “Programi i transparencës” Kordinatori për të drejtën e informimit
Format Ankese
E drejta për informim
Kërkesat për informim bëhen sipas formatit tip që gjendet në www.univlora.edu.al dhe drejtohen në adresën postare: Universiti i Vlores L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400 
Vlorë, Shqipëriti i “Telefon:
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”Neni 7/1/ç Orari zyrtar e hënë -e premte  ora 8:00 – 16:00

0

Koordinatori

Deliana Proj

Adresa:Rektorati
Godina A kati i dyte
L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400 

 

Sipas urdhrit për caktimin e koordinatorit Në faqen zyrtare, në menunë “Programi i transparencës” Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore
Përshkrim

i procedurave të zgjedhjes,

kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”Neni 7/1/d Parashikimet ligjore në nenet 36, 39, 42, 45, 51-56, të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë Pas botimit në fletoren zyrtare Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al  

 

Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

 

 

   
Statuti dhe Rregullorja e Universitetit “. Pas miratimit nga Senati Akademik Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Rregullorja nr. 2459/1 prot., datë 15.03.2016 “Rregullore për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performance

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni7/1/ dh

Raporte auditimi Pas depozitimit në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
       
Buxheti Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/e

Buxheti Pas miratimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
Raporte Përditësohet periodikisht Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Informacion për procedurat e prokurimit. Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/ë

Regjistri i parashikimit dhe i realizimit të prokurimeve publike Pas dërgimit në APP

Rregjistri i prokurimev

Sektori Prokurimeve
Shërbimet e autoritetit për publikun. Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni

7/1/f

Shërbime Online (Grafiku i provimeve, orari mësimor etj.) Përditësohet në çdo rast ndryshimi/esh Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore
Njoftime Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu..al
Studentët (Pyetësor për studentët, tarifat e studimit, transferime etj.) Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Literatura (Guida e Universitetit, Biblioteka Shkencore, Libraria Elektronike, Botime & Tekste) Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/gj

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë nuk harton projekt akte, në kuptimin që u jep atyre pika 11, e nenit 2, të ligjit nr.146/2014, date 30.10.2014, “Për njoftimin publik”, si dhe nuk kryen proces vendimmarrjeje, në kuptimin që i jep këtij procesi, po ky ligj në pikën 10, të nenit 2, të tij.

Statuti dhe rregulloret e brendshme të Universitetit, hartohen, bazuar në ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe aktet nënligjore në fuqi, për arsimin e lartë.

    Sektori Juridik
Mbajtja e dokumentacionit  Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/h

Korespondenca hyrse dhe dales  e institucionit E përhershme Zyra e Arkivës
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014.

Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/i

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (tabelë) Pas miratimit të programit të transparencës Në faqen zyrtare, në menunë “Programi i transparencës” Kordinatori për të drejtën e informimit
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Ligji 119/2014 “Për të drejten e informimit”

Neni 7/1/k

Lajmërimet e shpalljeve të konkurseve për rekrutim stafi akademik ose joakademik Pas publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP-së Publikohet  në faqen zyrtare të univlora.edu.al Drejtoria e  Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

 

I. PUBLIKIMI 

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.

 

II. MONITORIMI 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.