Rregullore për organizimin e zgjedhjeve per autoritetet dhe organet drejtuese ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë