Kontakte

PhD Sokol Bana

Zv/Rektor për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Institucional

e-mail: sokol.bana@univlora.edu.al

 

Rezarta Sinanaliaj

Drejtore e Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve

e-mail: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

 

Edlira Lati

Përgjegjëse e Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

e-mail: edlira.lati@univlora.edu.al

 

Ina Binaj

Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë

e-mail: ina.binaj@univlora.edu.al

 

Aulona Hysenaj

Specialiste për Projektet

e-mail: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

 

 

 

Adresa: Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Rektorati, Kati i Parë

Pavarësia, 9400Vlorë,

Shqipëri

e-mail: international@univlora.edu.al