Projekte Ndërkombëtare

Hyrje rreth projekteve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mund të aplikojë dhe zbatoje projekte në kuadër të Programeve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve të tjerë të huaj si: Programi IPA, ERASMUS, Interreg, Macro – Adriatico Ionico, Med Balkan, Horizont 2020, Europe for Citisens,  COSME etj.

UV ka qenë dhe është pjesëmarrës në disa nga programet e sipërpërmendura ku ka bërë partneritet me partnerë nga vendet e tjera pjesëmarrëse në Program.

[tab]

[tab_item title=”Projektet”]
[toggle_box]

[toggle_item title=”AFRIMED Restaurimi i pyjeve Algal në Detin Mesdhe” active=”false”]

 

Website

Programi: EASME (European Commision’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)

Periudha:  01/01/2019 – 31/12/2021

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti Politeknik i Marche-s, Itali

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Stacioni zoologjik “Anton Dohrn” në Napoli, Itali; Universiteti “Nice Sophia Antinopolis” në Francë; Universiteti i Gironës në Spanjë; Qendra Helenike për Kërkime Detare; Qendra Botërore e Monitorimit të Konservimit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara në Mbretërinë e Bashkuar; Ecoreach SRL, ECOREACH në Itali; Fakulteti i Shkencave Bizerte, Universiteti i Kartagës; Organizata Helenike Bujqësore “Demeter” në Greqi; Universiteti “Chouaib Doukkali” në Marok.

Përshkrimi:  Është jetësore që elasticiteti i ekosistemeve detare dhe bregdetare të ruhet dhe të rikthehet në mënyrë që të arrihet rritja ekonomike në një mënyrë të qëndrueshme. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve më të mira për të ruajtur dhe menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme ekosistemet detare, përpjekjet për të zbutur kërcënimet njerëzore në përgjithësi janë të pamjaftueshme për të ndalur humbjen e biodiversitetit dhe degradimin e habitateve. Rrjedhimisht, ekziston nevoja që Bashkimi Evropian të kthejë objektivat e politikave në lidhje me oqeanet e sigurta, të pastra dhe të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme në veprime dhe ndikime.  Projekti AFRIMED do të zhvillojë dhe promovojë protokolle të fuqishme për të rikthyer pyjet e dëmtuara ose të degraduara makroalgale (Cystoseira) dhe të sigurojë një kornizë për shkallëzimin e qasjes në rajone të tjera.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”MARDS – Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri” active=”false”]

 

Website

Programi: Erasmus + CBHE

Periudha: 15.11.2018 – 30.10.2021

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti Montenegros

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Vjenës në Austri; Universiteti i Mariborës në Slloveni; Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit, Universiteti i Zagrebit në Kroaci; Universiteti Matej Bel në Sllovaki; Universiteti Donja Gorica në Mal të Zi; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti Metropolitan i Tiranës; Ministria e Edukimit në Mal të Zi;  Ministria e Shkencës në Mal të Zi; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë;  Dhoma e Ekonomisë së Malit të Zi;  Shoqata për Profesionistët në Edukimin e Doktoratës; Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

Përshkrimi: Projekti trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave pilote, të përbashkëta, të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere të cilat do të shërbejnë si shembull i “praktikës së mirë” për Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”ALMARS – Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri” active=”false”]

 

Website

Programi: Erasmus + CBHE

Periudha:  15.01.2019 – 30.12.2021

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti i Splitit, Kroaci

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Agrikulturës në Tiranë; Universiteti Aleksandër Moisiu në Durrës; Universiteti Politeknik i Markes në Itali; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri; Alb- Adriatico 2013 në Dukat, Vlore; Albamar, Porti i Durrësit; Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Peshkimit dhe Akuakulturës në Evropë në Danimarkë;

Përshkrimi: Projekti ka për qëllim rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri, i cili do të arrihet përmes disa detyrave:

a) zhvillimin e një masteri të ri profesional në peshkimin detar që do të plotësojë nevojat e tregut,
b) zgjerimin e bashkëpunimit midis aktorëve të Rritjes Blue përmes zhvillimit të rrjeteve platformë, dhe
c) përmirësimin e qendrave të trajnimit detar të cilat ofrojnë trajnime profesionale për detarët që punojne në anijet e peshkimit.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”PHAREM – Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese oksidimi të avancuar për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim që të largohen komponimet farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor” active=”false”]

 

Website

Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Periudha:  01.09.2018 – 31.08.2020

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti i Janines, Greqi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Administrimi i Decentralizuar i Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore; Spitali Universitar i Janinës, Greqi; Këshilli i Qarkut Vlorë; Spitali Rajonal i Vlorës.

Përshkrimi: Prania e mikro-ndotësve organikë (farmaceutikë, agrokimikë, etj) në mjedis, është një problem që ka shkaktuar shqetësim të madh shoqëror dhe shkencor në vitet e fundit. Përdorimi i komponimet aktive farmaceutike (PhAC) gjithmonë e më shumë po vijnë në rritje, dhe ato përfundojnë në ujërat e zeza përmes sekretimit dhe deponimit. Qëllimi i projektit është vlerësimi i nevojave aktuale për trajtimin e shkarkimeve spitalore dhe nivelet aktuale të përqendrimit të PhACs dhe zhvillimin e një teknologjie efikase dhe konkurruese të trajtimit të ujit për heqjen e micron-ndotësve organike sic janë ato farmaceutike dhe detoksifikimin e ujërave të zeza.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”TEAVET – Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri” active=”false”]

 

Website

Programi: Erasmus + CBHE

Periudha:  15.10.2017 – 14.10.2020

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti i León-it, Spanjë

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Turkut në Finlandë; Universiteti i Danubit në Krems, Austri; Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Shqipëri; Universiteti Sportiv i Tiranës “Vojo Kushi”; Universiteti i Durrësit “Aleksander Moisiu”; Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”; Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Cabej”; Universiteti i Korçës “Fan. S. Noli”; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Përshkrimi:  Projekti përfshin staf akademik kërkues në fushën e mësuesisë dhe pedagogjisë nga departamente ndërfakultetore si departamenti i Gjuhës dhe Letersisë, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, etj. Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës. Në bazë të këtij projekti qëndron puna kërkimore për zhvillimin e moduleve trajnuese me përmbajtje bashkëkohore në fushat e etikës dhe komunikimit të mësuesve, krijimi dhe zhvillimi i kompetencave dixhitale për qëllime pedagogjike, komunikimi online, etj. duke studiuar  kërkesat reale të grupit të interesit siç janë mësuesit apo drejtuesit e institucionve arsimore.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”BUSINESS CLUBS – Krijimi i Klubeve të Biznesit për ngritjen e sipërmarrjes në zonën e CB” active=”false”]

Website

Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Periudha:  01.07.2018 – 30.06.2020

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Bashkia e Argos Orestiko, Greqi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Komuna e Kastoria në Greqi; Biblioteka Qendrore Publike e Konitsa në Greqi; Bashkia e Përmetit.

Përshkrimi: Projekti synon të krijojë lehtësira mbështetëse biznesi në 5 qytete të zonës ndërkufitare. Risia e këtij projekti qëndron pikërisht në zonën ku implementohet. Klubet e Biznesit do të ngrihen në biblioteka, atje ku wshtw qëndra e njohurisë dhe të nxënit. Përfitimi i drejtëpërdrejtë i UV-së konsiston në ngritjen e një qendre biznesi në bibliotekën e tij, synimi i të cilës është përmirësimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja dhe sipërmarjes në zonën ndërkufitare me Greqinë. Kjo e shndëron institucionin në një njësi e cila do të bashkëpunojë me autoritetet lokale, bizneset, shoqatat profesionale dhe partnerët ndërkufitar.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Promovimi i arsimit dhe identifikimi i boshllëqeve / nevojave në sektorin detar në Shqiperi” active=”false”]

Programi: Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme

Periudha:  01.12.2018 – 30.11.2020

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Universiteti Norvegjez i Shkences dhe Teknologjisë

Roli i UV-së: Partner i projektit

Përshkrimi:

Projekti do të zhvillojë programme të kompetencave detare dhe portuale, të mbështetura nga investimet në teknologjinë e avancuar të simulatorit. Së bashkë këto elemente do të shërbejnë si pikë fillestare për Cluster-in Detar në Shqipëri, duke u rritur nga këto iniciativa në qytetet portuale të Vlorës dhe Durrësit.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”EPACTT 2 – Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit” active=”false”]

 

Website

Programi: Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani përmes Granteve të Pavarura Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar

Periudha:  2017-2020

Statusi i Projektit: Në vazhdim

Lider i projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit, Belgjikë

Roli i UV-së: Partner i asociuar

Lista e Partnerëve të Projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit në Belgjikë; AER PUR Romania në Romani; Universiteti Amerikan i Armenisë; Kontrolli i duhanit në Bullgari; Komiteti Kombëtar i Parandalimit të Pirjes së Duhanit; Fondacioni “Shëndeti i zgjuar – Shëndeti në 3D” në Poloni; Laboratori i Kërkimit “George D. Behrakis” – Shoqëria Hellenic në Greqi; Instituti i Shëndetit Publik të Serbisë; Qendra e Avokatisë dhe Zhvillimit e Kosovës; Qendra Shëndetësore e Kyiv në Ukrainë; Shoqata Ruse e Shëndetit Publik; Koalicioni Slloven për Kontrollin e Duhanit; Universiteti i Cantabrias në Spanjë; Parandalimi i duhanit Ëallonie në Belgjikë; Shërbimi i gjërë SA në Greqi.

Përshkrimi: Qëllimi i projektit EPACTT2 është: 1) përkthimi dhe shpërndarja e Udhëzimeve të Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trajnimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë për ndërprerjen e duhanpirjes dhe avantazhet qw lindin nga kontrolli i tij. Në hapat e mëtejshëm projekti parashikon zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, ngritjen e një rrjeti profesionistësh shëndetësorë të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europën Lindje dhe Jugore.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Re@WBC – Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor” active=”false”]

 

Website: http://rewbc.ni.ac.rs/

Programi: Erasmus + CBHE

Periudha:  15.10.2015- 13.04.2019

Statusi i Projektit: I përfunduar

Lider i projektit: Universitetit i Nisit, Serbi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Kragujevacit në Serbi; Universiteti i Novi Sadit në Serbi; Universiteti i Beogradit në Serbi; Qendra për promovimin e shkencës në Serbi; Universiteti i Tiranës; Universiteti i Sarajevës Lindore në Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Sarajevës ne Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti Politeknik i Torinos në Itali; Universiteti i Liege në Belgjikë; Universiteti Coventry në Mbretërinë e Bashkuar.

Përshkrimi: Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë kompetencat e tyre përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”GREEN TECH WB- Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor” active=”false”]

 

Website

Programi: Erasmus Mundus

Periudha:  Janar 2014 – Janar 2018

Statusi i Projektit: I përfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Vigos, Spanje

Roli i UV-së: Partner i projektit

Përshkrimi: Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SIGMA AGILE – Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor” active=”false”]

 

Website

Programi: Erasmus Mundus Action 2

Periudha:  15.07.2014 – 14.07. 2018

Statusi i Projektit: I përfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Varshavës, Poloni

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i qytetit te Londres, Mbreteri e Bashkuar; Universiteti Humboldt ne Gjermani; Universiteti i Teknologjisë në Lappeenranta, Finlandë; Universiteti i Milanos, Itali; Universiteti Nova de Lisboa, Portugali; Universiteti i Salzburgut, Austri; Universiteti i Twente, ITC, Hollandë; Universiteti Pompeu Fabra, Spanjë; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Unversiteti Evropian i Tiranës; Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Kosovë ; Universiteti i Prishtinës, Kosovë ; Universiteti i Niçit, Serbi; Universiteti i Novi Sadit, Serbi; Universiteti i Sarajevës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti Dzemal Bijedic në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Bihac, Bosnje dhe Hercegovinë

Partner te Asociuar: Universiteti Shën Kliment Ohridski ne Bitola, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Tuzla ne Bosnje dhe Cerkovine; Shoqata e Kosovës për Cilësi; Agjensia e Kosovës për Avokim dhe Zhvillim.

Përshkrimi: SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht ishin në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor.
  

[/toggle_item]

[toggle_item title=”MAReD – Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri” active=”false”]

 

Website

Programi: Tempus

Periudha:  2014- 2017

Statusi i Projektit: I perfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti i Lubjanës në Slloveni; Universiteti; Politeknik i Katalonjës në Spanjë; Universiteti Detar i Konstantes në Rumani; Universiteti i Splitit në Kroaci; Universiteti “Karl-Franzens” në Graz, Austri; Ministria e Arsimit e Malit të Zi; Crnogorska Plovidba A. D. Kotor, Mali i Zi; Instituti për Transport në Mal të Zi; Invar-Ivosevic Ltd. Mali i Zi; Shoqata Malazeze për Teknologjitë e Reja në Mal të Zi; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë; Drejtoria e Përgjithshme Detare Shqiptare; Porti i Vlorës S.A; Instituti i Transportit, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Përshkrimi: Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”GRASP Prokurimi i Gjelbër dhe mbështetja e zgjuar e qytetit në sektorin e energjisë” active=”false”]

 

Website

Programi: MED Modular

Periudha: 01.04.2013- 30.06.2015

Statusi i Projektit: I përfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Patrës, Greqi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Provinca e Perugia ne Itali; IRISS: Instituti për Kërkimin dhe Përmirësimin e Shkencave Sociale ne Maltë; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Terrases, Spanjë; Komuniteti i Lartë Basento Montana, Itali; Bashkia e Spatës ne Artemida, Greqi; APEA Siena – Agjensia Provinciale për Energji, Mjedis dhe Zhvillim i Qëndrueshëm shpk, Itali; ATLANTIS Consulting Qipro sh.pk (Qipro) (Operatori Ekonomik); Dhoma e Castellon, Spanjë; Sindikata Ndër-Komunale e Elektrifikimit dhe Ndriçimit Publik (SIEPP) e Haute Corse, Francë; Bashkia e Pilea-hortiatis, Makedonia Kentriki (Macédonie centrale), Greqi; Agjensia e Zhvillimit të Qytetit Sarajevë Lindore-RAIS, Bosnje dhe Hercegovinë

Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë qytetet, komunat, rajonet e përfshira në adoptimin e zgjidhjeve inovative në sektorin e energjisë dhe t’i forcojë ato ndër-rajonalisht në vendet e mesdheut, nëpërmjet aftësisë për të përdorur një sistem të avancuar të prokurimit elektronik transnacional elektronik. Projekti vepron në tri shtigje kryesore: 1. Forcimi i proceseve të gjelbërimit të prokurimit në rajonin më të gjerë të mesdheut, me theks të veçantë në energjinë (p.sh. burimet e rinovueshme, materialet e gjelbërta), përmes përdorimit të sistemit të menaxhimit të furnizimit në internet. 2. Përkrahja e veprimeve që kanë për qëllim nxjerrjen në pah të zgjidhjeve të energjisë së gjelbër, të cilat forcojnë kapacitetin e autoriteteve lokale / rajonale për të përdorur dhe vendosur kërkesat e cilësisë së gjelbër. 3. Ndarja e ekspertizës dhe praktikave më të mira midis autoriteteve në projekt dhe mbështetja e aktiviteteve të shpërndarjes / informimit të palëve të interesuara.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”U3M-AL – Misioni i tretë i universiteteve-Shqipëri” active=”false”]

 

Website

Programi: Tempus

Periudha:  15/10/2012- 14/10/2014

Statusi i Projektit: I perfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Leonit, Spanje

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universitetit Politeknik i Venecias, Itali; Universiteti i Turkut, Findland; Universiteti i Romes “La Sapienza”, Itali ; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë, Shqiperi; Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” ; Universiteti i Gjirokastres “Eqrem Çabej” ; Universiteti i Durresit “Aleksandër Moisiu”; Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Korces “Fan Noli”; Zgjidhje Universiteti; Instituti Superiore Mario Boella, Itali

Përshkrimi: Projekti U3M-AL synon të mbështesë rolin e universiteteve shqiptare në Shqipëri përmes tre drejtimeve kryesore: 1) Zhvillimi i marrëdhënieve midis universiteteve shqiptare dhe shoqërisë përmes promovimit të aktiviteteve 3M: transferimi i teknologjisë, edukimi i vazhdueshëm dhe angazhimi social,  2) Themelimi i Rajonit Qendrat e Zhvillimit për të promovuar dhe organizuar aktivitetet 3M në secilën prej tyre Universiteti Publik Shqiptar dhe 3) Krijimi i një rrjeti shqiptar i aktiviteteve 3M për të promovuar këto aktivitete pas përfundimit të këtij projekti.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SEEPALS – Projekti i Evropës Juglindore për avancimin e studimeve gjuhësore” active=”false”]

 

Website

Programi: Tempus

Periudha:  15/10/2010- 14/10/2013

Statusi i Projektit: Përfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Fakulteti i Studimeve Juridike dhe të Biznesit në Novi Sad, Serbi; Universiteti Ndërkombëtar i Novi Pazarit, Serbi; Universiteti i Banja Lukës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tuzles, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tiranës; Universitieti i Shkupit “Ss. Cyril dhe Methodius”, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni e Veriut; Universiteti i Mariborit, Slloveni; Universiteti për të Huajt e Perugias, Itali; Universiteti i Erlangen-Nuremberg, Gjermani; Shërbimi i Universitetit Botëror, Austri; Universiteti i Mitrovicës, Kosovë.

Përshkrimi: Qëllimi i këtij projekti është avancimi i studimeve të gjuhëve të huaja në rajon, duke u fokusuar në krahasimin kritik të dy praktikave akademike dhe në zbatimin rajonal të modeleve më të mira të studimit të gjuhëve të huaja evropiane. Projekti do të harmonizojë studimet e gjuhëve të huaja në rajon, do të nxisë bashkëpunimin në rajon, do të mundësojë lëvizjen e lehtë të studentëve, mësuesve dhe ideve në përgjithësi dhe do të promovojë besueshmërinë akademike ndërkombëtare të rajonit nëpërmjet: – modernizimit të literaturës ekzistuese dhe studimeve kulturore në universitetet partnere; – zhvillimit të studimeve MA në Përkthim dhe Interpretim në universitetet partnere;- zhvillimit të gjuhës së huaj për module të qëllimeve specifike në institucionet partnere; – përmirësimit të lehtësive dhe metodologjive të mësimdhënies për të mbështetur zhvillimin e SEEPALS

[/toggle_item]

[toggle_item title=”WWQM_AVR – Monitorimi i Cilësisë së Ujit të Rrjedhës së Arakhthos dhe Vjosës” active=”false”]

 

Website

Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Periudha: 01.04.2012- 30.09.2012

Statusi i Projektit: I përfunduar

Lider i projektit: Universiteti i Janinës, Greqi

Roli i UV-së: Partner i projektit

Përshkrimi: Qëllimi i WWQM_AVR është ndërtimi i një sistemi prototip të monitorimit të cilësisë së ujit për lumenjtë Arachthos në Greqi dhe Vjosënë Shqipëri dhe përveç kësaj një rrjet wireless që transmeton të dhënat e mbledhura në një laborator kërkimor universitar për vlerësim.

Ndikimi strategjik i projektit të propozuar WWQM_AVR do të jetë:

– Monitorimi i cilësisë së ujit të lumenjve Arachthos, Greqi dhe Vjosë, Shqipëri
– Ndihma për vendimmarrësit në lidhje me zhvillimin e zonave në dy pellgje lumenjsh.
– Përmirësimi i menaxhimit të mjedisit në dy basenet e lumenjve
– Ndihmë në zhvillimin e sektorit turistik në dy basene lumenjsh
– Ndihmë për forcimin e ndërlidhjeve midis kërkuesve të dy Universiteteve fqinje dhe transferimit të teknologjisë në grupet e Universitetit të Vlorës.

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SIOI – Përfshirja sociale e emigrantëve” active=”false”]

 

Website

Programi: Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG /CARDS-PHARE

Periudha: 2007 – 2008

Statusi i Projektit: I Pëfunduar

Lider i projektit: Universiteti Politeknik i Markes, Itali

Roli i UV-së: Partner i projektit

Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Padovës, Itali; Universiteti i Barit, Itali; Kooperativa sociale Cooss Marche, shoqata Terzavi, Itali; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Zagrebit, Kroaci; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti i Beogradit, Serbi

Përshkrimi: Projekti ka për qëllim promovimin e kushtetutës së ardhshme të një Observatori për Migracionet në Zonën e Adriatikut, instrument i përshtatshëm dhe i aftë për të zgjidhur dhe vlerësuar burimet që vijnë nga fenomeni i migrimit në zonë, por edhe jashtë zonës, të realizuara falë një bashkëpunimi inovativ midis universiteteve, shoqatave dhe sektorit të tretë. Projekti promovon një “vizion të ri” të emigrantit si një qytetar që kërkon: a) të inkurajoj dhe lehtësoj integrimin e të gjitha instrumenteve të politikës aktive dhe orientimit të politikës që disiplinon dhe qeveris fenomenin migrator në baza ndërkufitare b) të forcoj dialogun dhe bashkëpunimin e subjekteve të ndryshme në nivele të ndryshme, duke përfaqësuar të gjithë gamën e interesave të subjekteve kolektive të përfshira procesin migrues: komunitetet e origjinës dhe destinacionit, shoqatat dhe vetë emigrantët.

[/toggle_item]

[/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab]