Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike

njoftime

Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike I MASR.

Urdhër i Plotë: