Vlerësimi i kandidatëve për personel ndihmës akademik (Specialist) ne Njësisnë e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

pikezim
Të dhënat Pikë
Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm  

Master Shkencor në Shkenca Politike

 

 

10 pikë

 

Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në intitucione të arsimit të lartë 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë)
Eksperienca pune në fushën e vlerësimit dhe sigurimit të bredshëm të cilësisë 10 pikë
Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore (anglisht, italisht, gjermanisht, frengjisht, spanjisht etj.) të njohura nga MAS 15 pikë anglisht

5 pikë gjuhët e tjera

Dëshmi të njojes së kompjuterit 10 pikë
Njohuri në programe kompjuterike si SPSS etj 5 pikë
Vlerësime nga punëdhënës të mëparshëm 5 pikë për cdo referencë (max 10 pikë)
Intervista 30 pikë